Om veilederen

Denne veilederen har som mål å øke kunnskapene og dermed styrke handlingskompetansen og -beredskapen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Økt kunnskap og handlingsberedskap innebærer evne til å gjenkjenne tegn og signaler på at barn og voksne kan være utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller at noen utøver vold mot sine nærmeste. Denne veilederen gir anbefalinger om hvordan helse- og omsorgspersonell kan kartlegge volden, vurdere eventuell risiko for framtidig vold, og beslutningsstøtte for hvordan overgrepssaker kan håndteres. Den gir kunnskap om aktuelle lover og regelverk, kompetanse om hva vold i nære relasjoner innebærer, risikofaktorer og tegn på vold, hvordan utrede ved mistanke om vold og hvordan snakke om volden på en hensiktsmessig måte, hvordan sikre og beskytte de personene som utsettes for vold, hvordan dokumentere skade og sikre spor, hvordan følge opp voldssaker og lykkes i komplekse saker med mange aktører involvert, samt at veilederen gir oversikt over aktuelle samarbeidspartnere på feltet.

Veilederen er inndelt etter følgende temaer:

  • vold og overgrep mot barn
  • personer som utøver vold
  • vold og overgrep mot voksne og eldre
  • æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Veilederen gjelder generelt for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner i Norge. Det må i tillegg foreligge lokale rutiner og samarbeidsavtaler for å sikre et godt lokalt helse- og omsorgstilbud til den som blir utsatt for vold i nære relasjoner og for andre berørte.

Målgruppe

Denne veilederen retter seg mot helse- og omsorgspersonell i primær- og sekundærhelsetjenesten. Andre som kan ha nytte av håndboka er ansatte i Statens barnehus, barnevern, barnehage, skole, krisesenter, kriminalomsorgen, politi, ledere i helsevesenet, offentlige myndigheter og politikere.

Kommunenes helse- og omsorgstjeneste

Helse- og omsorgspersonell i kommunen er blant annet fastleger, personell i psykisk helse- og rustjenester, hjemmetjenesten og ansatte i heldøgns omsorgstilbud, ansatte i helsestasjoner for barn og unge, skolehelsetjenesten, legevakten, overgrepsmottak, i habilitering- og rehabiliteringstjenesten og andre.

Tannhelsetjenesten

Tannpleiere, tannleger og annet tannhelsepersonell som yter tjenester både offentlig og privat.  

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten omfatter helse- og omsorgspersonell i somatiske eller psykiatriske avdelinger og poliklinikker, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, habiliteringstjenesten, ambulansetjenesten, ansatte i den legemiddelassisterte rusbehandlingen eller andre privatpraktiserende spesialister.

Veilederen ble lansert 16. oktober 2018.


Dersom du selv er utsatt for vold eller overgrep, gå til: