Om veilederen

Veilederen har som mål å øke kunnskapen og dermed styrke handlingskompetansen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene som møter personer som er utsatt for eller utøver vold.

Veilederen er laget av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på oppdrag fra Helsedirektoratet med bakgrunn i tiltak 23 i tiltaksplanen «En god barndom varer hele livet» (2014-2017).

Den bygger på norske og internasjonale retningslinjer, særlig NICE guidelines: «When to suspect child maltreatment» og «Domestic violence and abuse: how services can respond effectively», WHOs «Responding to intimate partner violence and sexual violence against women»Child Protection Portal – Evidence & reviews, UpToDate, systematiske oversikter samt større studier og artikler.

Formål

Økt kunnskap og handlingsberedskap innebærer evne til å gjenkjenne tegn og signaler på at barn og voksne kan være utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller at noen utøver vold mot sine nærmeste. Denne veilederen gir anbefalinger om hvordan helse- og omsorgspersonell kan kartlegge volden, vurdere eventuell risiko for framtidig vold, og beslutningsstøtte for hvordan overgrepssaker kan håndteres. Den gir kunnskap om aktuelle lover og regelverk, kompetanse om hva vold i nære relasjoner innebærer, risikofaktorer og tegn på vold, hvordan utrede ved mistanke om vold og hvordan snakke om volden på en hensiktsmessig måte, hvordan sikre og beskytte de personene som utsettes for vold, hvordan dokumentere skade og sikre spor, hvordan følge opp voldssaker og lykkes i komplekse saker med mange aktører involvert, samt at veilederen gir oversikt over aktuelle samarbeidspartnere på feltet.

Veilederen er inndelt etter følgende temaer:

  • vold og overgrep mot barn
  • personer som utøver vold
  • vold og overgrep mot voksne og eldre
  • æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Veilederen gjelder generelt for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner i Norge. Det må i tillegg foreligge lokale rutiner og samarbeidsavtaler for å sikre et godt lokalt helse- og omsorgstilbud til den som blir utsatt for vold i nære relasjoner og for andre berørte.

Målgruppe

Veilederen retter seg mot alle som er helse- og omsorgspersonell. Andre som kan ha nytte av den er ansatte i Statens barnehus, barnevern, barnehage, skole, krisesenter, kriminalomsorgen, politi, ledere i helsevesenet, offentlige myndigheter og politikere.

Kommunenes helse- og omsorgstjeneste

Helse- og omsorgspersonell i kommunen er blant annet fastleger, personell i psykisk helse- og rustjenester, hjemmetjenesten og ansatte i heldøgns omsorgstilbud, ansatte i helsestasjoner for barn og unge, skolehelsetjenesten, legevakten, overgrepsmottak, i habilitering- og rehabiliteringstjenesten og andre.

Tannhelsetjenesten

Tannpleiere, tannleger og annet tannhelsepersonell som yter tjenester både offentlig og privat.

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten omfatter helse- og omsorgspersonell i somatiske eller psykiatriske avdelinger og poliklinikker, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, habiliteringstjenesten, ambulansetjenesten, ansatte i den legemiddelassisterte rusbehandlingen eller andre privatpraktiserende spesialister.

Arbeidet med veilederen

Arbeidet har vært ledet av NKVTS ved prosjektleder Mia Cathrine Myhre og prosjektmedarbeider Catharina Borchgrevink, og Helsedirektoratet ved Pål Molin fram til august 2015 og Ann Nordal etter august 2015. Astrid Sandmoe, Tonje Holt, Norunn Vorland, Ingunn Rangul Askeland, Anja Kruse, Ole Kristian Hjemdal og Geir Borgen har dannet den interne arbeidsgruppen ved NKVTS. I tillegg har en ekstern referansegruppe bidratt med nyttige innspill.

NKVTS’ kjønnslemlestelsesteam ledet av Ragnhild Elise Johansen har skrevet kapitlene om kjønnslemlestelse.

Anne Marte Stifjell (Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse), Arild Ambø (NAKMI) og Gloria Hellerud (Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse) har skrevet kapitlene om tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Veilederen ble lansert 16. oktober 2018.


Dersom du selv eller noen du kjenner har vært utsatt for overgrep eller brukt vold, kan du finne mer informasjon her: