Utredning av barn ved mistanke om vold og overgrep

Hvordan utrede når du mistenker at et barn er utsatt for vold og overgrep?

Graden av mistanke og symptomer må være styrende for omfanget av utredning av barn og hvilken helsetjeneste som skal utrede barnet. Medisinsk utredning vil ofte ikke alene kunne avklare om barnet har vært mishandlet, men medisinske funn vil, når de er til stede, være viktige bevis i en eventuell sak.

Helse- og omsorgspersonell har kun begrenset mulighet til å utrede sosiale- og andre forhold, og utredning av barn må ikke få preg av etterforskning der formålet er å avklare skyldspørsmålet. Det er barneverntjenesten som skal undersøke om det er grunn til bekymring, og det er barnevernets vurderinger som legges til grunn for eventuelle tiltak.

Helse- og omsorgspersonell skal føre journal på den enkelte pasient og kan i ettertid bli bedt om å skrive legeerklæring på bakgrunn av journal og supplerende dokumentasjon. Det er derfor viktig med god journalføring, dokumentasjon og sporsikring.

Trykk på boksene under for å lese om hvordan å snakke med barn/foreldre om vold, hva som kan gjøres i tjenestene, medinisk og psykisk utredning.