Oppfølging og tverrfaglig samarbeid

Helse- og omsorgspersonell skal sørge for at personer som utøver vold blir fulgt opp gjennom forskjellige hjelpe- og behandlingstilbud.

Det finnes forskjellige hjelpe- og behandlingstilbud i arbeidet med å følge opp personer i ulike aldre som utøver vold. Det er også viktig å sikre og beskytte eventuelle barn og andre sårbare i personens nærhet.

Referanser

  1. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kommunens helhetlige innsats mot vold i nære relasjoner. Lest 18.10.2018.

  2. Borum R, Verhagen D. Assessing and Managing Violent Risk in Juveniles. The Guildford Press; New York: 2006.

  3. Ingnes E, Kleive H. I møte med unge overgripere. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2011.

  4. Snoek, J.E. Veileder i BUP- Barn og unge som utøver vold.  Den norske legeforening; Hentet 10.08.2018

    Tilgjengelig fra: http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barne--og-ungdomspsykiatrisk-forening/Faglig-veileder-for-barne-og-ungdomsspsykiatri/Del-3/kapittel-7-ungdom-som-lovbrytere/71-barn-og-unge-som-utover-vold/

  5. McGrath RJ, Georgia F, Cumming BL, Burchard SZ, Lawrence E. Current Practices and Emerging Trends in Sexual Abuser Management: The Safer Society 2009 North American Survey. Brandon, Vermont: Safer Society Press; 2010. Lest 10.08.2018.

     

  6. Steinkop H. TVERS. Et tverretatlig behandlingstilbud for familier som har opplevd seksuelle overgrep eller vold i familien. Arbeidsbeskrivelse/manual. Kristiansand: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging; 2012. Lest 10.08.2018.