Helsekonsekvenser

Vold i nære relasjoner har en klar sammenheng med fysisk og psykisk helse. Som helse- og omsorgspersonell kan du være en viktig støttespiller for den utsatte ved å tilby nødvendig medisinsk og psykisk helsehjelp og ved å formidle informasjon og henvise til andre tilbud og hjelpeinstanser.

Det er en klar sammenheng mellom personer som utsettes for vold i nære relasjoner og den fysiske og psykiske helsen. Yngre og eldre utsatte kvinner og menn har høyere forekomst av angst og depresjon. En følge av volden kan være økt bruk av alkohol og andre rusmidler, samt selvmordsproblematikk. I tillegg har utsatte, og særlig kvinnene, klart høyere forekomst av kreft, hjerte- og karsykdommer og fallskader enn kvinner som ikke er voldsutsatte. Utsatthet for vold og overgrep bør inngå i utredningen av fysiske og psykiske symptomer for alle som oppsøker helsetjenesten eller søker om omsorgstjenester.

Les mer om risikofaktorer og tegn på vold og overgrep og helseplager som følge av vold. 

Referanser

  1. Heimer, G., Andersson, T., & Lucas, S. (2014). Våld och hälsa - En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Lest 31.05.2018.

  2. Hjemdal, O. K., Sogn, H., & Schau, L. (2012). Vold, negative livshendelser og helse. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Lest 31.05.2018.

  3. Sandmoe, A., T. Wentzel-Larsen, Hjemdal, O. K. Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress; 2017. NKVTS-rapport 2017:9.