Melde til barnevern og politi

Når og hvordan skal du melde til barnevern og politi?

Helse- og omsorgspersonell skal bidra til å sikre og beskytte barnet mot videre overgrep, mishandling og vanskjøtsel. Den som yter helsehjelp har lovpålagt plikt til å melde til barnevern (hpl. § 33). Den som yter helsehjelp har også plikt til å varsle politi (hpl. § 31).

Det innebærer

 • plikt til å være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side
 • plikt til å melde til barnevern når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, herunder at barnet ikke får nødvendig medisinsk undersøkelse eller behandling
 • plikt til å varsle politiet for å forhindre ytterligere alvorlig skade på person (det er ikke alltid nok å gi opplysninger til barneverntjenesten for å gi barnet tilstrekkelig og raskt nok beskyttelse)
Lovverk

Helse- og omsorgspersonell skal føre journal på den enkelte pasient. I ettertid kan de også bli bedt om å skrive:

Referanser

 1. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet. Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste. Rundskriv 21/2015. Oslo: Bufdir og Hdir. Lest 20.06.2018.

   

 2. Helse- og omsorgsdepartementet. Orientering om ikrafttredelse av endringer i bestemmelsene om opplysnignsplikt til barnevernet - særlig om endringene i helsepersonelloven § 33. Lest 18.10.2018.

 3. Helsedirektoratet. Helsepersonelloven med kommentarer. 2018. Lest 18.10.2018.

 4. Helsedirektoratet. Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten: Informasjon og støtte til barn som pårørende. Lest 18.10.2018.

 5. Helsedirektoratet. Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten: Informasjon og støtte til barn som pårørende. Lest 18.10.2018.

 6. Helsetilsynet. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet: Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Rapport 2/2014. Lest 20.06.2018.

 7. Holmboe, M. Tale eller tie - Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2017.

 8. Politdirektoratet. Vold i nære relasjoner. Lest 21.06.2018.