Sikkerhet

Som helse- og omsorgsarbeider bør du vite hvordan du kan bidra til å avverge fare for utøvelse av vold og/eller overgrep. Dette innebærer å vurdere sannsynligheten for fremtidig voldsutøvelse og om vedkommende er til fare for andre.

Det er viktig å få en forståelse for hvor akutt situasjonen er. Akutte og mindre akutte situasjoner krever ulike sikkerhetstiltak. En detaljert sikkerhetsvurdering skal gjennomføres i spesialisthelsetjenesten, men også ansatte i primærtjenesten bør gjøre en enkel sikkerhetsvurdering og sette inn tiltak for å avverge volden. Personell uten direkte behandlingsansvar som er bekymret for pasienter eller brukere, bør ta dette opp med nærmeste leder for å diskutere mulige tiltak. Sikkerhetsvurderingen bør gjentas i lengre behandlingsløp.

Som helse- og omsorgspersonell bør du:

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten: Informasjon og støtte til barn som pårørende. Lest 18.10.2018.

  2. Holmboe, M. Tale eller tie - Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2017.