Hjelpetiltak incest og seksuelle overgrep

Fylkeskommunale sentre mot incest og seksuelle overgrep

Nok.-sentrene, tidligere sentre mot incest og seksuelle overgrep, er tverrfaglige, gratis og lavterskel hjelpetilbud til alle personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende.

De skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og det er ingen krav til henvisning. Det er gratis å benytte seg av sentrenes tilbud, ofte kort ventetid og det er mulig å være anonym.

De tilbyr rådgivning per telefon, individuell samtale ved senteret og hjelp til å kontakte andre hjelpetjenester. Sentrene har også ulike gruppetilbud for både utsatte og pårørende. Noen av sentrene har veiledning av hjelpeapparatet, samt gratis advokathjelp.

Hvert fylke skal ha minst ett senter. Full oversikt finnes på FMSOs nettside. Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende: 800 57 000.

DIXI ressurssenter mot voldtekt

DIXI er et gratis lavterskeltilbud for voldtektsutsatte og deres pårørende. De tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. Videre jobber senteret med å spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningsskapende arbeid.

DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50, og tilbyr gratis advokathjelp og opplysning om hjelpeapparatet. De ansatte har taushetsplikt, og det trengs ikke legehenvisning. Se mer på deres nettside.