Hva er vold og overgrep mot voksne og eldre?

Å være voldsutsatt skaper frykt og utrygghet. Det disponerer også for negative helseeffekter. Det skilles mellom vold hvor den som utøver er i nær relasjon til den utsatte og vold utenfor nære relasjoner. For at du skal kunne stille de rette spørsmålene, må du ha kunnskap om hva vold i nære relasjoner innebærer.

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.

Vold i nære relasjoner kan ramme alle kjønn i alle aldre og forekomme i alle typer familie- og parforhold, etniske grupper og sosiale lag. Personer som utsettes for vold oppsøker helse- og omsorgstjenestene for ulike fysiske og psykiske helseplager. Disse helseplagene kan henge sammen med pasientens livssituasjon. Mange utsettes for flere typer vold og overgrep over lengre tid uten at det oppdages.

I straffeloven av 2005 § 282 defineres nære relasjoner som nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, slektning i rett oppstigende linje, noen i sin husstand eller noen i sin omsorg. Det vil si at nære relasjoner også omfatter søsken, barn forelder, besteforeldre og barnebarn. I denne veilederen inkluderes også storfamilie, partner, kjæresterelasjoner og bofellesskap som nære relasjoner.