Hjelpetiltak incest og seksuelle overgrep

Fylkeskommunale sentra mot incest og seksuelle overgrep

Nok.- sentrene (sentre mot incest og seksuelle overgrep) er et lavterskeltilbud til utsatte for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende. De skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og det er ingen krav til henvisning. Det er gratis å benytte seg av sentrenes tilbud, ofte kort ventetid og det er mulig å forholde seg anonym. Hvert fylke skal ha minst ett senter.

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende: 800 57 000.

De tilbyr rådgivning per telefon, individuell samtale ved senteret og hjelp til å kontakte andre hjelpetjenester. Sentrene har også ulike gruppetilbud for både utsatte og pårørende. Noen av sentrene har veiledning av hjelpeapparatet, samt gratis advokathjelp.

DIXI ressurssenter mot voldtekt

DIXI er et gratis lavterskeltilbud for voldtektsutsatte og deres pårørende. De tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende, samt jobber med å spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningsskapende arbeid.

DIXI gir telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50.

DIXI tilbyr gratis advokathjelp og opplysning om hjelpeapparatet. De ansatte har taushetsplikt, og det trengs ikke legehenvisning.

Les mer om DIXI her.