Ansvar og regelverk

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenester har et personlig ansvar og en lovpålagt plikt til å være oppmerksom på forhold som gir grunn til å tro at barn blir utsatt for vold.

Lovverk

Lover og regler regulerer helse- og omsorgspersonells arbeid, som taushetsplikt, opplysningsplikt og ansvaret for å avverge skade. Pasientene og brukerne har hovedsakelig rettigheter, mens tjenestene og ansatte har forpliktelser og ansvar. Til tross for god lovgivning som i prinsippet sikrer rettigheter for barn utsatt for vold, blir mange barns rettigheter krenket, og hensynet til en voksen omsorgsperson settes foran hensynet til barns beste.

Norsk lovgivning, deriblant inkorporeringen av FNs barnekonvensjon, skal sikre at barns rettigheter ikke blir krenket, og at barn får beskyttelsen de har krav på. Under følger en oversikt over lovverket som regulerer helse- og omsorgspersonell sitt ansvar og barns rettigheter.

Lovverk