Tegn på vold mot personer med psykisk utviklingshemning

Hos personer med en psykisk utviklingshemning kan det være vanskelig å skille mellom hva som er effekt av selve utviklingshemningen, og hva som kan være tegn på at personen er utsatt for vold. Derfor er det viktig at du som helse- og omsorgspersonell er ekstra oppmerksom på tegn.

Atferdsmessige tegn på at en person med psykisk utviklingshemning er utsatt for vold kan være:

  • vegring mot å delta i aktiviteter som vedkommende ellers deltar i
  • redsel for bestemte steder og personer
  • vegring eller fremvisning av utfordrende atferd i forbindelse med forflytning mellom ulike arenaer
  • oppblussing av selvskadende atferd eller utagerende atferd rettet mot andre personer eller objekter
  • tap av ferdigheter; vedkommende utfører ikke lenger oppgaver som han/hun ellers har mestret

Spesielt er det utfordrende å avdekke at personer utsettes for vold dersom de har nedsatte språkevner. Man bør være spesielt oppmerksom når atferdsendringer kommer brått og uten at man kjenner til vesentlige endringer i vedkommendes livssituasjon. Hvis personen ikke har en kjent historikk med utfordrende atferd, er det betydelig grunn til å vurdere om han/hun kan være utsatt for vold eller andre overgrep.