Oppfølging og tverrfaglig samarbeid

En person som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner kan ha et stort og sammensatt behov for behandling og oppfølging. Det vil ofte være nødvendig med tverrfaglige tiltak for å endre pasientens levekår samtidig som det kan være behov for å bearbeide bakenforliggende traumer for å få til varig bedring.

Oppfølging og behandling av personer utsatt for vold i nære relasjoner avhenger av ulike faktorer, som personens livsituasjon, om personen fremdeles bor sammen med den som utøver volden, hva slags type vold personen utsettes for med mer. Det er vanskelig å oppnå bedring i symptombildet dersom en person lever med pågående vold. Endring og sikkerhetsarbeid må foregå parallelt for å få til et godt behandlingsresultat. 

Referanser

  1. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kommunens helhetlige innsats mot vold i nære relasjoner. Lest 18.10.2018.