Utredning i kommunens helse- og omsorgstjeneste

Vold i nære relasjoner rettet mot mot yngre og eldre pasienter i kommunens helse- og omsorgstjenester framstår ofte som komplekse, uoversiktlige og tidkrevende saker som er vanskelig å utrede.

Hjemmetjenesten, heldøgns pleie- og omsorgstilbud, bofellesskap, lavterskeltilbud, aktivitetstilbud i offentlig eller privat/frivillig regi kjennetegnes ved at det er mange ansatte uten behandlingsansvar som ikke selv kan følge opp mistanker om vold. Å utrede mistanke om vold i nære relasjoner hvor den utsatte ikke ønsker å snakke om det, eller ikke kan snakke om det på grunn av redusert fysisk og/eller psykisk helse, krever en systematisk tilnærming. Utredning krever mest sannsynlig mye tid sammen med pasienten/brukeren. Lederen har et spesielt ansvar for at mistanken om vold skal bli avklart og nødvendige tiltak treffes.

Den følgende tabellen gjengir en seksrinns-modell for hvordan ansatte i kommunens helse- og omsorgstjeneste kan utrede komplekse pasientsaker hvor det er mistanke om vold i nære relasjoner. Tabellen viser også hvem som er ansvarlig på de ulike trinnene. For hvert trinn gjøres det en vurdering av om mistanken fortsatt er til stede. Hvis mistanken avkreftes, får pasienten vanlig oppfølging i henhold til sine behov. Konklusjonen på utredningen dokumenteres. Hvis det kommer inn nye bekymringsmeldinger fra ansatte eller fra andre som har kontakt med pasienten, iverksetter lederen en ny utredning.

Referanser

  1. Sandmoe A, Kirkevold M. Identifying and handling abused, older clients in community care: The perspective of nurse managers. International Journal of Older People Nursing. 2013;8(2):83-92.

  2. Sandmoe A, Kirkevold M. Nurses’ clinical assessments of older clients who are suspected victims of abuse: an exploratory study in community care in Norway. J CLIN NURS. 2011; 20(1/2): 94-102.

  3. Sandmoe A, Skraastad M. Vold i nære relasjoner ; Kommunale tiltak for å hjelpe eldre som utsettes for overgrep – med fokus på hjemmetjenestens pasienter. Porsgrunn: Senter for omsorgsforskning Sør; 2013. Lest 14.08.2018.

  4. Yaffe M, Wolfson C, Lithwick M, Weiss D. Development and validation of a tool to improve physician identification of elder abuse: The elder abuse suspicion index (EASI). Journal of Elder Abuse & Neglect. 2008; 20(3):276-300.