Tjenester og hjelpetiltak

Helse- og omsorgspersonell skal bidra til forsvarlig, langsiktig oppfølging gjennom tverrfaglig arbeid. 

Det finnes flere instanser helse- og omsorgstjenesten kan henvende seg til for råd og veiledning om negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er et tverretatlig, landsdekkende fagteam bestående av representanter fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Kompetanseteamets oppgaver er å:

 • gi råd og veiledning til tjenesteapparatet i enkeltsaker som omhandler negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold
 • sørge for at enkeltpersoner som tar kontakt med teamet får nødvendig oppfølging av hjelpeapparatet
 • bidra til kompetanseheving i tjenestene
 • koordinere og tildeler plasser i det nasjonale bo-og støttetilbudet til unge over 18 år  som er utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold
 • være kontaktpunkt for Utenriksdepartementet i saker hvor den utsatte befinner seg i utlandet, og teamet koordinerer med berørte etater i Norge
 • forvalter refusjonsordningen «Utgifter til hjemreise til Norge ved tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlig begrensninger av unges frihet»

Kompetanseteamet kan kontaktes på telefon 478 09 050 (hverdager fra kl. 09.00–15.00) eller på e-post til kompetanseteamet@bufdir.no.

Nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med utvalgte kommuner etablert et nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold.

Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse tildeler plass i bo- og støttetilbudet og har oversikt over ledige plasser. Både hjelpeapparatet og privatpersoner kan ta kontakt. 

Ta kontakt med Kompetanseteamet på tlf. 478 09 050 (mandag-fredag kl. 09:00-15:00), eller kompetanseteamet@bufdir.no

Krisesenter

Dersom personen er trusselutsatt, kan hjelp krisesenter være relevant. Informasjon og oversikt over krisesenter finnes ved Krisesentersekretariatet.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er en nasjonal informasjonstelefon. Tjenesten er bemannet mandag til fredag fra kl. 09.00 – 16.00.

 Informasjonstelefonens oppgaver er å:

 • gi informasjon og veiledning knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for æresrelatert vold, både til utsatte og til ansatte i hjelpeapparatet
 • bistå personer med å etablere kontakt med det offentlige hjelpeapparatet
 • tilby individoppfølging over tid og samtaler på vårt kontor i Oslo sentrum
 • gi hjelp og støtte på innringers premisser

Informasjonstelefonen kan kontaktes på telefonen 815 55201 fra kl. 09.00-16.00 (hverdager) eller via e-post: info.tvangsekteskap@redcross.no

SEIF – Selvhjelp for flyktninger og innvandrere

SEIF gir informasjon og praktisk hjelp til unge som frykter tvangsekteskap eller er blitt giftet bort mot sin vilje.

SEIF har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Ålesund og Stavanger.

SEIF kan kontaktes på telefon 22 03 48 30. De har åpent mandag til torsdag fra kl. 09.00-16.00. 

Minoritetsrådgivere i skolene

Ved enkelte videregående skoler er det minoritetsrådgivere som har et særlig ansvar for å veilede ungdommer med minoritetsbakgrunn. Minoritetsrådgiverne bidrar med rådgivning og oppfølging av enkeltelever i saker som omhandler tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll.

Utenriksstasjoner og integreringsrådgivere

Utenriksstasjonene har ansvar for å gi hjelp og bistand til norske borgere i utlandet. Personer som befinner seg i utlandet og står i fare for å bli utsatt for kjønnslemlestelse, kan be en norsk ambassade om hjelp og bistand.

Ved noen utenriksstasjoner er det ansatt integreringsrådgivere som kan bistå personer som står i far for, er eller har blitt utsatt for negativ sosial kontroll eller tvangsekteskap.

Advokatbistand

Personer som er utsatt for fare for tvangsekteskap eller gjennomført tvangsekteskap har krav på fri rettshjelp uavhengig av inntektsgrense. En kan få juridisk bistand til å annullere et tvangsekteskap eller direkte skilsmisse uten separasjonstid. I tillegg kan advokaten bistå personer i kontakten med politiet.

Tvangsekteskap.no

Tvangsekteskap.no er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets side om tvangsekteskap og æresrelatert vold. 

rettentil.no

rettentil.no er utviklet av RVTS Øst og er et oversiktsverktøy for dem som møter barn og unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse.

Statens barnehus

Barnehusene er tverrfaglige, samlokaliserte tiltak rettet mot barn og unge og andre sårbare som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til, vold eller seksuelle overgrep, inkludert negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. På Statens barnehus gjennomføres dommeravhør, medisinske undersøkelser og oppfølging og behandling. Opptak av avhøret kan brukes i rettsak, slik at vedkommende selv slipper å møte i retten.

Barnehusene har som mål å redusere belastningen for barn og pårørende ved å tilrettelegge for en helhetlig ivaretakelse under avhør, og ved oppfølging etter avhør. Hovedformålet med barnehusene er å styrke rettssikkerheten til målgruppen og sikre et samordnet tilbud til barnet og andre sårbare.

Barnehusene samarbeider med politi, lokal barneverntjeneste og øvrig hjelpeapparat, og gir råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep. Det kan variere hvordan dette tilbudet er utformet. Noen har egne konsultasjonsteam, andre tilbyr fortrinnsvis råd og veiledning anonymt per telefon.

Referanser

 1. Barne-,  ungdoms- og familiedirektoratet. Botilbud (tvangsekteskap og æresrelatert vold). Lest 08.06.2018.
 2. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Lest 08.06.2018.

 3. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Skolens rolle og ansvar. Lest 08.06.2018.

 4. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Tvangsekteskap.no. Myndighetenes side om tvangsekteskap og æresrelatert vold; 2015. Lest 07.06.2018.

 5. Selvhjelp for innvandrerer og flyktninger. Lest 08.06.2018.