Ansvar og regelverk

Helse- og omsorgstjenesten skal både forebygge og tilby hjelp til dem som står i fare for eller har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

Lovverk

Det er straffbart å utføre et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har plikt til å avverge kjønnslemlestelse dersom de mistenker at inngrepet planlegges.

Det er ikke er straffbart å være kjønnslemlestet. Helse- og omsorgstjenesten skal sikre nødvendig helseomsorg til jenter og kvinner som har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

Loven mot kjønnslemlestelse fremhever to ulike plikter som går foran taushetsplikten: avvergingsplikten og opplysningsplikten. I mange tilfeller vil de to pliktene overlappe hverandre i vurderingen om melding til barneverntjenesten, og varsling til politi.

Referanser

  1. Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet. Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse. 2008. Lest 5. juni 2018. 

  2. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kommunens helhetlige innsats mot vold i nære relasjoner. Lest 18.10.2018.

  3. Barnekonvensjonen. Artikkel 24 – Helse. FN; 1989. Lest 5. juni 2018. 

  4. Helse- og omsorgsdepartementet. Orientering om ikrafttredelse av endringer i bestemmelsene om opplysnignsplikt til barnevernet - særlig om endringene i helsepersonelloven § 33. Lest 18.10.2018.

  5. Helsedirektoratet. Helsepersonelloven med kommentarer. 2018. Lest 18.10.2018.

  6. Holmboe, M. Tale eller tie - Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2017.

  7. Kvinnekonvensjonen. FN; 1979. Lest 5. juni 2018. 

  8. Straffeloven. § 284 Kjønnslemlestelse og § 285 Grov kjønnslemlestelse. 2015. Lest 5. juni 2018. 

  9. Stubberud E, Hovde K, Aarbakke MH. The Istanbul convention the nordic way. Steinkjer: KUN; 2018.