Hvordan følge opp personer som lever med pågående vold?

Pasientens ressurser samt hvorvidt vedkommende ønsker involvering fra hjelpeapparatet eller ikke, avgjør den videre oppfølgingen av en person utsatt for vold.

Oppfølgingen må tilpasses tre ulike forhold:

 1. Tiltak når den voldsutsatte pasienten ønsker involvering fra hjelpeapparatet
  • intervensjonen individualiseres etter kontekst og ressurser hos pasienten og i pasientens nettverk
  • pasienten informeres om at volden kan øke i intensitet og frekvens over tid
  • sikkerhetsplan utarbeides
  • hvis behov; henvis offeret og eventuelt overgriper til dertil egnet tjeneste for videre oppfølging
  • sjekk at pasienten har avtale om kontakt med hjelpeapparatet og at det meldes fra til henvisende instans / tjenesten som har hovedansvaret hvis ikke pasienten møter opp til avtalen
  • all kontakt og tiltak dokumenteres i journalen
  • dokumenter sikker kontaktinformasjon, dette avtales med den utsatte.
 2.  Tiltak når den voldsutsatte pasienten ikke ønsker involvering fra hjelpeapparatet
  • pasienten informeres om at volden kan øke i intensitet og frekvens over tid
  • sikkerhetsplanlegging gjennomføres med den utsatte
  • pasienten får kontaktinformasjon til aktuelle hjelpeinstanser
  • det avtales ny kontakt med pasienten
  • all kontakt og tiltak dokumenteres i journalen
  • husk at du som helse- og omsorgspersonell fremdeles har avvergeplikt og opplysningsplikt i visse tilfeller
  • dokumenter sikker kontaktinformasjon, dette avtales med den utsatte.
 3. Tiltak når den voldsutsatte pasienten har redusert eller manglede samtykkekompetanse/innsikt i egen
  situasjon og motsetter seg hjelpen

  • diskuter og dokumenter hvordan pasienten skal følges opp i egen tjeneste
  • hvis den utsatte eller overgriper har en demenssykdom – konferer med Demenskoordinatoren i
   kommunen der det er tilgjengelig
  • gjennomfør en sikkerhetsplanlegging, helst i samarbeid med andre nære relasjoner i pasientens
   familie eller nettverk (som man med sikkerhet vet ikke utøver overgrep)
  • vurder om det er aktuelt å sette inn nødvendige tiltak i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
  • diskuter med og henvis til andre aktuelle tjenester/instanser for oppfølging av den utsatte og eventuelt voldsutøver
  • vurder behovet for verge
  • vurder anmeldelse til politiet