Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Negativ sosial kontroll er ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Den kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov.

Personer som er utsatt for negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, har ofte høy terskel for å kontakte hjelpeapparatet. Utsatte frykter ofte for negative konsekvenser, dersom familien oppdager at de har vært i kontakt med hjelpeapparatet. For å kunne gi best mulig hjelp og støtte er det viktig at helsepersonell som kommer i kontakt med disse brukerne, har god bakgrunnskunnskap om temaet.

Referanser

  1. Barne, ungdoms- og familiedirektoratet. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold - en veileder til barnevernstjenesten. Lest 10.10.2018

  2. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Tvangsekteskap.no. Myndighetenes side om tvangsekteskap og æresrelatert vold; 2015. Lest 07.06.2018.

  3. Justis- og beredskapsdepartementet. Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020). Lest 06.06.2018.