Hjelpetiltak minoriteter og flyktninger

Helsesenter for papirløse migranter

En del byer har helsesenter for papirløse migranter. De kan tilby vanlig helsehjelp der en kan møte sykepleier, lege, psykolog og fysioterapeut for konsultasjon. All helsehjelp er gratis.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors driver et helsesenter for papirløse migranter i Oslo som kan kontaktes på 48 89 05 60 for veibeskrivelse og mer informasjon.

Norsk Folkehjelp Bergen driver et helsesenter for papirløse sentralt i Bergen, som kan kontaktes på 400 49 094 for informasjon om adressen og tilbudet.

MIRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

MIRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. De har også kompetanse på vold i nære relasjoner. Senteret tilbyr juridisk og sosial rådgivning, gratis samtale med advokat, samtalegrupper, workshops og temakvelder, og har åpent hus en dag i uken mellom kl. 15.00–19.00. 

ROSA

ROSA tilbyr bistand og beskyttelse i hele Norge 24 timer i døgnet for kvinner utsatt for menneskehandel, og kan nås på telefonnummer 22 33 11 60.

Informasjonstelefonen ROSA tilbyr veiledning og hjelp til offentlige etater, frivillige organisasjoner og advokater. De tar også imot henvendelser fra privatpersoner som kommer i kontakt med menneskehandel. Det kan være kvinnen selv, familiemedlemmer, studenter, journalister eller andre som ønsker å vite mer om menneskehandel. Man kan være anonym.

SEIF – selvhjelp for flyktninger og innvandrere

SEIF gir informasjon og praktisk hjelp til unge som frykter tvangsekteskap, eller er blitt giftet bort mot sin vilje. SEIF har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. SEIF kan kontaktes på telefon 22 03 48 30. De har åpent mandag til torsdag fra kl. 09.00-16.00.

Utlendingsmyndighetene

Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen. UDI har ansvar for å behandle søknader om beskyttelse (asyl) eller andre søknader om oppholdstillatelse, herunder søknader om tillatelse etter mishandlingsbestemmelsen og begrenset oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel. UDI behandler også søknader om assistert retur med IOM (The international organization for migration). I tillegg har UDI ansvar for å tilby asylsøkere og personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse, innkvartering i asylmottak. UDI skal tilby mottaksplass for mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år bor i omsorgssentre, som Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvaret for. Utlendingsnemnda (UNE) behandler klager over avslag truffet av UDI.

Personer som har kommet til Norge på familieinnvandring med samboer eller ektefelle, kan søke om en egen oppholdstillatelse for seg og eventuelle barn i Norge dersom personen(e) er utsatt for mishandling i forholdet. Hvis ekteskapet gjøres ugyldig på grunn av tvangsekteskap, kan den utsatte også søke om en egen oppholdstillatelse. Personer som frykter å bli utsatt for mishandling i hjemlandet, kan søke om beskyttelse (asyl) i Norge.  Personer som er utsatt for utnytting i menneskehandel, kan søke om refleksjonsperiode. Dette er en oppholdstillatelse på seks måneder som kan innvilges utenlandske offer for menneskehandel som oppholder seg i Norge. Det finnes også andre typer oppholdstillatelser. Mer informasjon finnes på UDIs side om vold i nære relasjoner.

UDI kan gi informasjon og veiledning om regelverket og hvordan den utsatte kan søke om en tillatelse. Dersom det er behov for tilrettelagt botilbud på asylmottak, kan helsearbeidere informere UDIs regionkontor eller aktuelt mottak.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi er et forvaltningsorgan og kompetansesenter som skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold.

IMDis hovedoppgaver er blant annet å

  • samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring og grunnleggende kvalifisering av flyktninger og deres familiegjenforente
  • følge opp introduksjonsloven
  • forvalte viktige økonomiske virkemidler innenfor integrerings- og mangfoldsarbeidet
  • være nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor
  • følge opp tiltak i regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap