Sikkerhetsplanlegging i kommunehelsetjenesten

Sikkerhetsvurderingen og sikkerhetstiltakene det er redegjort for i dette kapitlet er også aktuelle for eldre pasienter i hjemmetjenesten og for pasienter med et tidsbegrenset opphold på institusjon. I denne seksjonen får du et eksempel på en sikkerhetsplan for voldsutsatte i hjemmetjenesten.

De fleste pasientene som har et tidsbegrenset opphold på institusjon, har ofte mottatt tjenester fra hjemmetjenesten i forkant av oppholdet, eller det søkes om tjenester i etterkant av oppholdet. Sikkerhetsvurderingen og sikkerhetstiltakene kan derfor være aktuelle også for korttidspasienter på sykehjem.

Hvis pasienten har redusert eller manglende samtykkekompetanse, eller hvis annen fysisk og psykisk skrøpelighet gjør at pasienten ikke er i stand til å utføre egne sikkerhetstiltak, må andre tiltak settes inn. Les mer om oppfølging av voldsutsatte med psykiske funksjonsnedsettelser.

Referanser

  1. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. 2014. Lest 21.11.2018.  

  2. Helsedirektoratet. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Oslo: Helsedirektoratet; 2015. IS-10/2015. 

  3. Zachariassen P, Fjeld W, Kristiansen H, Mathisen A. Etablering av rutiner for forebygging, varsling og oppfølging ved overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming (SUMO-prosjektet). Oslo Universitetssykehus, Sykehuset innlandet, Helse Førde, Helse Finnmark; 2013. Lest 21.11.2018.