Risikofaktorer

Vold mot barn forekommer i alle samfunnslag og i alle typer familier. Det er sjelden en risikofaktor alene forklarer hvorfor et barn blir utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Det vanligste er at flere risikofaktorer virker sammen. Ofte kan bakeforliggende faktorer være skjult, og det er økt risko for at vold ikke blir oppdaget i tilsynelatende velfungerende familier.

Barnemishandling utøves oftest av foreldrene, og risikofaktorene blir hovedsakelig dermed å finne hos omsorgsgiverne. Mange forhold som gjør at den voksne har vanskeligheter med å takle dagliglivets utfordringer, utgjør en risiko for barnemishandling. For å kunne identifisere familier der barna har økt risiko for å bli utsatt for vold, må helsepersonell derfor ha kjennskap til barnets miljø og omsorgspersoner.

Det kan også være forhold ved barnet som gjør det ekstra utfordrende å gi tilstrekkelig omsorg. Vansker hos barnet kan gjøre at den omsorgen barnet har behov for, overskrider foreldrenes mestringsevne, eller at forhold ved barnet gjør at foreldrene ikke klarer å møte barnet på en god måte.

Individuelle forhold ved barnet

 • atferdsavvik: lav frustrasjonsterskel, aggressiv oppførsel eller problemer med konsentrasjon
 • alvorlig psykisk lidelse
 • psykisk utviklingshemning
 • nedsatt fysisk funksjonsevne
 • lav fødselsvekt

Forhold ved familie/omsorgsgiver

 • rusmiddelproblemer
 • involvert i andre kriminelle aktiviteter
 • psykisk lidelse
 • egen erfaring med vold, overgrep og omsorgssvikt i oppveksten
 • problemer med å fylle rollen som omsorgsgiver (fysisk, emosjonelt eller kognitivt)
 • høyt stress hos omsorgsgiver
 • separasjon/skilsmisse
 • lav selvfølelse
 • enslig omsorgsgiver
 • lav utdannelse
 • streng oppdragerstil 
 • negativ sosial kontroll

Både gutter og jenter kan bli utsatt for æresrelatert vold. De utsatte kommer fra familier som legger stor vekt på familiens ære, og hvor en eller flere i familien, slekten eller klanen er i stand til å utøve vold for å beskytte den kollektive æren.

Sosiale faktorer

 • lav sosioøkonomisk status
 • omsorgsgiver er arbeidsledig
 • sosial isolasjon
 • stor familie
 • trange og dårlige boforhold
 • mangel på tilgang til sosial støtte, som sosiale tjenester, avlastning og helsehjelp til barnet
 • stressende hendelser i livet
 • utsatthet for diskriminering
 • ikke-biologisk omsorgsgiver i hjemmet

Spesielle risikofaktorer for barn med funksjonshemninger

 • barnets atferdsproblemer (aggresjon, følger ikke instruksjoner) og mangel på respons på tradisjonelle former for forsterkning (verbal ros eller irettesettelser)
 • sterkt behov for tilsyn og hjelp
 • behov for spesialisert hjelp
 • økonomiske problemer assosiert med høye kostnader til pleie og færre karrieremuligheter for omsorgsperson
 • sosial isolasjon, særlig for enslige omsorgsgivere
 • mange og vekslende omsorgspersoner utenfor familien

Referanser

 1. Bradbury-Jones C, Appleton JV, Watts S. Recognising and responding to domestic violence and abuse: The role of public health nurses. Community Practitioner. 2016:89(3);ProQuest pg 24.

 2. Dubowitz H, Bennett S. Physical abuse and neglect of children. The Lancet. 2007;369(9576):1891–9.

 3. Jones, L. et.al. Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies. The Lancet. 2012:380(9845);899-907.

 4. Helsedirektoratet. Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge. 2018. Rapport. IS-2696. Lest 18.07.2018.

 5. Hafstad G.S. & Marie Augusti  E-M. (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten. En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og trumatisk stress. Lest 31.05.2019.

 6. Hibbard RA & Desch LW (2007). Maltreatment of children with disabilities. Pediatrics. May;119(5):1018-25.

 7. Mossige, S. & Stefansen, K. (2015). Vold og overgrep mot barn og unge: Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. NOVA.

 8. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline: Child abuse and neglect. 2017. Lest 18.07.2018. 

 9. Park S, Schepp KG. A Systematic Review of Research on Children of Alcoholics: Their Inherent Resilience and Vulnerability. Journal of Child and Family Studies. 2014:1–10.

 10. Spencer N, Devereux E, Wallace A, et al. Disabling conditions and registration for child abuse and neglect: a population-based study. Pediatrics 2005; 116:609.

 11. Stith, S., Liu, T., Davies, C., Boykin, E., Alder, M., Harris, J. M. et al. (2009). Risk factors in child maltreatment: A meta-analytic review of the literature. Aggression and Violent Behavior, 14(1), 13-29.
 12. UpToDate. Physical child abuse: Recognition. Sist oppdatert feb. 2017. Lest 18.07.2018.