Oppfølging av barn og unge

Det finnes etter hvert noen spesialiserte behandlingstilbud utviklet for barn og unge som utøver vold eller seksuelle overgrep. Nederst på siden kan du lese mer om aktørene som gir spesifikk behandling.

Ansvar og oppgavefordeling

Unge som har utøvd vold eller seksuelle overgrep skal henvises videre fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten. Primærhelsetjenesten skal gjøre en grunnleggende risikovurdering og sette inn trygghetsplaner mens man venter på videre utredning og behandling. I flere BUP-er gjennomføres detaljert risikovurdering, utredning og behandling. Ressursenhet V27 ved Betanien sykehus arbeider med konsultasjon og kan drøfte saker med helse- og omsorgspersonell. Nasjonalt klinisk SSA-nettverk (skadelig seksuell atferd) er etablert i Norge for å styrke kompetansen i psykisk helsevern for barn og unge i hele landet.

Hva slags behandling gis?

Behandlingstiltakene vil baseres på resultatet av utredningen. Det må gjennomføres en helhetlig vurdering av hvilke individuelle, familiebaserte og sosiale tiltak som skal gjøres. Behandlingen vil være avhengig av den diagnostiske vurderingen av eventuelle psykiske lidelser som ligger til grunn. I noen tilfeller vil adekvat medikamentell behandling være avgjørende, mens der atferdsforstyrrelse er det sentrale vil tiltak rettes mot barnets evne til kontroll være viktig. Andre ganger vil familieintervensjoner være avgjørende.  Behandlingstiltak må tilpasses hvert enkelt barn/ungdom. Det er heller ikke sikkert at behandling er det riktige for alle. Behandlingen bør rette seg mot ulike områder av deres liv, men for seksuelle overgrep må man også jobbe konkret med spørsmål knyttet til den unges overgrepsatferd. V27 har oversatt en behandlingsmanual kalt «Varig forandring» som kan være til god hjelp ved planlegging av behandlingsopplegg. Denne fås ved henvendelse til V27.

Oversikt over overgrepsspesifikk behandling på ulike plan:

Samarbeid med andre instanser: Samarbeid med barn og familie er viktig, og utrednings- og behandlingsplan bør lages sammen med barn og foresatte. Et godt samarbeid med andre instanser som barnet er involvert i er viktig. BUP bør samarbeide med helsesykepleier, fastlege, PPT, barnevernstjeneste, skole og barnehage, for å sikre at alle deler av ungdommens vansker blir ivaretatt og at ikke èn tjeneste blir alene om oppgaven. V27 har beskrevet et eksempel på et handlingsløp i «Barn som forgriper seg på barn» i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

V27 BUP Betanien

Ressursenhet V27 ved BUP Betanien i Bergen er den eneste enheten i Norge med forankring i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) som har både et klinisk og kompetansebyggende mandat når det gjelder upassende seksuell atferd og seksuelle overgrep.

V27 har lang erfaring med barn og unge under 18 år som har begått seksuelle overgrep, eller som har vist skadelig seksuell atferd. De kan kontaktes for å diskutere enkeltsaker anonymt, men behandler kun personer i eget distrikt.

Regionale tverrsektorielle kompetanse- og konsultasjonsteam

Det er etablert regionale tverrsektorielle kompetanse- og konsultasjonsteam i hele Norge med fokus på skadelig seksuell atferd. Det blir tilrettelagt av RVTS-ene, men koordineres gjerne av andre instanser. Her kan kommunale faginstanser, etter å ha drøftet det i eventuelle lokale team, henvende seg for å få råd og hjelp videre fra erfarne fagfolk på området. V27 skal nå hovedsakelig gi konsultasjon til spesialisthelsetjenesten i hele landet og kommunale helseinstanser som utreder og behandler i Helse Vest-regionen.

De statlige barnehusene

Statens barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemning. Statens barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.

Alternativ til vold

Alternativ til Vold (ATV) er et kompetanse- og behandlingssenter på vold, med særlig fokus på vold i nære relasjoner. ATV arbeider innenfor tre virksomhetsområder: behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling/formidling.

Det finnes 13 ATV-kontorer i Norge (Oslo, Asker og Bærum, Drammen, Nedre Romerike, Follo, Vestfold, Telemark, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bodø, Bergen og Tromsø).

Tilbudet varierer noe mellom de ulike kontorene, men ved alle kontorene tilbys individuell psykoterapi og gruppebehandling til personer som utøver vold. Noen av sentrene har spesielt utviklede tilbud til unge utøvere (Drammen og Kristiansand), mens andre har tilbud til voksne utsatte og barn (Bergen, Stavanger og Tønsberg).

ATV skal være et lavterskeltilbud som ikke krever henvisning. Personer som utøver vold, deres pårørende eller hjelpeapparatet kan ringe og avtale et møte. Helsepersonell kan henvise klienter til ATV, samt kontakte ATV-kontorene for råd og veiledning i enkeltsaker.

Les om ATVs tilbud til ungdom med volds- og aggresjonsproblemer. 

Sinnemestring Brøset-modellen

Sinnemestring Brøset-modellen er et tilbud til menn og kvinner med volds- og aggresjonsproblemer. Brøset-modellen benytter seg av kognitiv terapi, og består av individuelle timer der problemet kartlegges og man får en innføring i behandlingsmodellen, og deretter gis det 30 timer i gruppeterapi. Det er også utarbeidet en manual for individuell behandling med 10 timers varighet og en egen ungdomsmanual for aldersgruppen 13-18 år. På sinnemestringskursene lærer deltakerne om tanker og følelser som kan ligge til grunn for eget sinne gjennom kognitiv terapi, og får verktøy for å utvikle nye mestringsstrategier.

Brøset kompetansesenter tilbyr opplæring i Brøset-modellen til DPS-er, familievernkontor, barnevernstjenester og andre instanser.

Avtalespesialister

Noen avtalespesialister, som for eksempel privatpraktiserende psykiatere og psykologer kan tilby behandling til personer som utøver vold.

TVERS

TVERS er et tverretatlig og tverrfaglig behandlingstilbud for familier hvor barn under 18 år har opplevd, eller begått seksuelle overgrep og vold. Alle henvisninger av barn og familier til TVERS må være i samarbeid med barneverntjenesten.

Behandlingen tar utgangspunkt i familien. Behandlingen foregår i samtaler med hele familien og med familiemedlemmer hver for seg. Varighet og hyppighet for behandlingen avtales med hver familie. Barneverntjenesten deltar i hele behandlingsforløpet, og tilbudet er frivillig og gratis.

Sørlandet sykehus (barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri), Familiekontoret i Aust– og Vest-Agder og RVTS samarbeider i dette tilbudet.