Spesielle hensyn for personer med psykiske funksjonsnedsettelser

Hvis den utsatte har en psykisk funksjonsnedsettelse kan det være nødvendig å innhente komparentopplysninger fra pårørende, verge eller kommunalt bistandspersonell for å gjennomføre en sikkerhetsvurdering. Det må i det enkelte tilfellet vurderes om personen har samtykkekompetanse, før det eventuelt innhentes komparentopplysninger.

Vanlige sikkerhetsvurderingsverktøy kan være vanskelig å anvende på mennesker med psykisk utviklingshemning. I rapporten Etablering av rutiner for forebygging, varsling og oppfølging ved overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemning (SUMO-rapporten 2013) finnes det en rekke sjekklister som kan være nyttige i en sikkerhetsvurdering.

Når det gjelder mennesker med psykisk utviklingshemning har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utarbeidet et eget sett med retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep. Her beskrives fremgangsmåte og oppfølging ved mistanke om at en person med en psykisk utviklingshemning er utsatt for seksuelle overgrep. Mange av rådene vil gjelde for vold generelt.

Referanser

  1. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. 2014. Lest 21.11.2018.  

  2. Helsedirektoratet. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Oslo: Helsedirektoratet; 2015. IS-10/2015. 

  3. Zachariassen P, Fjeld W, Kristiansen H, Mathisen A. Etablering av rutiner for forebygging, varsling og oppfølging ved overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming (SUMO-prosjektet). Oslo Universitetssykehus, Sykehuset innlandet, Helse Førde, Helse Finnmark; 2013. Lest 21.11.2018.