Medisinsk hjelp i akuttfasen

En person som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner kan ha fått alvorlige skader, og som helsepersonell skal du være spesielt oppmerksom på faren for hodeskader og skader på indre organer. God akutt hjelp kan begrense skadeomfanget.

Akutte fysiske skader skal behandles etter gjeldende retningslinjer uavhengig av årsak. Skyldes skaden vold i nære relasjoner kan det være nødvendig med innleggelse i sykehus som et sikkerhetstiltak i forbindelse med medisinsk behandling. Sikring av bevis er en prioritert oppgave ved skadebehandling, uansett om skaden er akutt eller subakutt. Se dokumentasjon og sporsikring.

Utsatte for seksuelle overgrep skal så langt som mulig undersøkes ved et overgrepsmottak.  Dersom det ikke er mulig å sende pasienten til et overgrepsmottak, skal legevakt eller sykehus tilby helsehjelp og rettsmedisinsk undersøkelse. Les om rettsmedisinsk undersøkelse etter seksuelle overgrep her.

Den som har blitt utsatt for grov fysisk vold og/eller seksuelle overgrep, har ofte opplevd alvorlige trusler både mot liv, helse og integritet. God akutt hjelp og oppfølging kan begrense det psykiske skadeomfanget.  Det er viktig å gi emosjonell førstehjelp for at den utsatte skal ta kontroll og få tryggheten tilbake.

Ved det første møtet med pasienten skal man forsøke å ta rede på hva som har skjedd, gi informasjon om medisinske tilbud og mulighet til opphold på krisesenter eller andre aktuelle alternativer. Gi også informasjon om mulighet til å anmelde volden, og hvilke juridiske rettigheter personen har.

Utredning av somatisk følgetilstander

Aktuelle tilleggsundersøkelser for å dokumentere vold og ta stilling til behandling:

 • CT hode/nakke og orienterende nevrologisk undersøkelse, for å utelukke komplikasjoner etter akutt eller tidligere vold mot hode og nakke
 • MR av hodet kan avdekke følgetilstander etter hjerneskade og oksygenmangel (for eksempel ved kvelning)
 • audiometri for å vurdere hørselskade etter slag mot ører
 • gynekologisk evaluering ved mage/underlivssmerter etter slag og spark mot mage/underliv
 • ortopedisk vurdering av ledd og båndfunksjoner hvis volden har innbefattet mye vridning av ekstremiteter, og det er restsmerter
 • fysioterapi for å utrede spenningsbilde og bevegelsesmønstre samt gi behandlingsforslag

Det er også viktig at pasienten gis emosjonell hjelp i akuttfasen.

Referanser

 1. Den rettsmedisinske kommisjon. Veileder for behandlere som skal dokumentere skader som kan ha strafferettslige konsekvenser. 2007. Lest 15.08.2018. 

 2. Hagemann, C., Schei, B., Nesvold, H., Waitz, H.M. Mottak av pasienter etter seksuelle overgrep.  Den norske legeforening. Lest 15.08.2018.

 3. Legevakthåndboken. Vold og seksuelle overgrep. Lest 15.08.18.

 4. Rognum T. Lærebok i rettsmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk; 2010.

 5. Sosial- og helsedirektoratet. Overgrepsmottak. Veileder for helsetjenesten. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2007. 07/2007.