Økonomisk og juridisk bistand

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Arbeidsoppgavene er å behandle søknader om voldsoffererstatning, samt drive rådgivning og veiledning til kriminalitetsutsatte. Erstatningsnemnda for voldsofre er deres klageorgan. De behandler også saker om regress mot skadevolder.

Vergemålsmyndigheten hos Fylkesmannen

Fylkesmannen er fra 1. juli 2013 lokal vergemålsmyndighet, og har dermed overtatt overformynderienes tidligere oppgaver. På Svalbard er sysselmannen lokal vergemålsmyndighet.

Når det opprettes et vergemål kan det være basert på en begjæring eller en melding til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan også, basert på annen informasjon, opprette sak og vurdere nærmere om det er behov for verge. Spesielt i saker med psykiske overgrep hvor trusler og trakassering er økonomisk motivert og hvor det er fare for alvorlig økonomisk utnyttelse av den utsatte, kan det være meldeplikt til vergemålsmyndigheten. For mer informasjon, se Vergemålsportalen

NAV

Dersom en person får psykiske og/eller fysiske plager som fører til en lengre sykemelding, har man krav på økonomisk støtte fra staten. Sykmelder skal diskutere muligheter og løsninger med pasienten, og vurdere hvilken grad av sykmelding som er aktuelt. NAV-kontorene tilbyr en rekke tjenester, som arbeidsrettet brukeroppfølging, inntektssikring, helhetlig sosialfaglig arbeid og hjelpemiddelsentralformidling og tilrettelegging av hjelpemidler med mer. Se mer informasjon hos NAV.

JURK - Juridisk rådgivning for kvinner

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr tilpasset hjelp til selvhjelp for kvinner med udekket rettshjelpsbehov, gjennom rettsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker. JURK holder til i Oslo, men er tilgjengelig for hele landet på telefon 22 84 29 50. 

Jussbuss

Jussbuss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter og er åpent for alle. De gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. De tar imot nye saker per telefon eller ved personlig oppmøte. Saker kan også sendes inn på deres nettsider. Jussbuss holder til i Oslo, men er tilgjengelig for hele landet på telefon 22 84 29 00.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnader ved rettshjelp, og gis av advokater og autoriserte rettshjelpere. Om man har krav på fri rettshjelp er hovedsakelig avhengig av hvilken sakstype man har å gjøre med, og i mange tilfeller også av at man ikke har for høy inntekt og formue. Bare saker som anses å ha stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte, og dertil ikke dekkes av andre ordninger, dekkes som fri rettshjelp.

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat er en advokat som bistår fornærmede i en straffesak. Bistandsadvokaten kan enten være privat antatt på den fornærmedes regning eller i visse tilfelle offentlig oppnevnt.

Vilkåret for oppnevning er, etter en lovutvidelse i 2008, at det dreier seg om en sak om alvorlige sedelighetslovbrudd, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, menneskehandel eller brudd på besøksforbud. Fornærmede har i disse sakene rett til å få oppnevnt advokat på det offentliges bekostning. Retten skal dessuten oppnevne bistandsadvokat for fornærmede i saker der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred. I alle andre straffesaker enn dette kan retten oppnevne bistandsadvokat for tilfelle der det anses å være behov for en advokat. Vilkåret er at det foreligger en politisak, det vil si et anmeldt forhold. Dersom det ikke foreligger noen politisak, vil en fornærmet i visse tilfelle få dekket advokatbistand etter lov om fri rettshjelp.

Den fornærmede kan selv velge hvilken bistandsadvokat som skal benyttes. Hvis vedkommende ikke har noe bestemt ønske, vil retten oppnevne en advokat blant de advokater som er antatt av Justisdepartementet til å gjøre tjeneste som bistandsadvokater.

Advokatens oppgave er å vareta fornærmedes interesser under etterforskningen og under eventuell hovedforhandling, herunder ved å fremme eventuelle erstatningskrav. Advokaten skal dessuten gi fornærmede annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken, for eksempel sørge for at fornærmede får nødvendig hjelp fra helse- og sosialvesenet. Det er også bistandsadvokatens oppgave å søke om voldsoffererstatninger dette er aktuelt. Reglene om bistandsadvokat er gitt i straffeprosesslovens kapittel 9 a

Teksten er hentet fra Store norske leksikon.