Psykiske tegn

Å bli utsatt for vold fra noen man kjenner er svært skadelig for den psykiske helsen. Noen opplever akutte psykiske symptomer, mens andre får psykiske reaksjoner i etterkant av volden. For noen vedvarer de akutte symptomene og blir langvarige eller kroniske. Her oppsummeres psykiske symptomer og lidelser som ofte henger sammen med det å bli utsatt for vold.

Effekten av å bli utsatt for traumatiske hendelser som vold, er avhengig av ulike faktorer ved personen eller den aktuelle hendelsen.

Det øker risikoen for psykiske vansker i etterkant dersom volden var en direkte trussel mot eget eller andres liv, om det var fysiske skader, om handlingene var særlig nedverdigende eller krenkende eller om hendelsene foregikk over lang tid eller ble gjentatt.

Det påvirker også om den utsatte har/har hatt psykisk sykdom eller har personlighetstrekk som gjør at en lett blir urolig og nedstemt ved ulike utfordringer i det daglige liv. Likeledes hvis personen generelt opplever manglende kontroll over eget liv og evne til å mestre vanskelige situasjoner. Personer som tidligere har opplevd vold, omsorgssvikt eller overgrep, eller andre traumatiske hendelser, er mer sårbare. Personer med lite sosial støtte vil ha større utfordringer i rehabilitering.

Det er en sterk sammenheng mellom rusmiddelmisbruk og tidligere erfaringer med vold, overgrep og omsorgssvikt. Under ser du vanlige akutte, psykiske symptomer og psykiske lider og plager som er relatert til å ha blitt utsatt for vold.

Akutte psykiske symptomer

 • redsel, panikkangst og frykt for represalier
 • skam, skyld og selvbebreidelse
 • hjelpeløshet, håpløshet
 • sinne
 • forvirring
 • «tunnelsyn» og vansker med å tenke i forbindelse med hendelsen
 • opplevelse av uvirkelighet, å kjenne seg atskilt fra seg selv og sin egen kropp
 • føle seg atskilt fra andre, å befinne seg i en drøm eller i tåke
 • personen glemmer viktige deler av hendelser
 • personen trekker seg inn i seg selv, vanskelig å få kontakt med, isolerer seg sosialt

Dersom den akutte stressreaksjonen ikke forsvinner eller fortsetter lengre enn fire dager etter den traumatiske hendelsen, kan personen ha utviklet akutt stressyndrom (ASD). Dette kan i visse tilfeller ses som et forstadium til posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Psykiske lidelser og plager relatert til å ha blitt utsatt for vold

 • depresjon og angst
 • posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • redusert selvfølelse
 • vansker med å knytte følelsesmessige bånd til andre/sosial tilbaketrekking
 • risikoatferd og handlingslammelse når det gjelder å beskytte seg selv i nye faresituasjoner
 • selvskading
 • selvmordstanker og selvmordsforsøk
 • høyt eller økt bruk av rusmidler
 • forstyrrelser i konsentrasjon, hukommelse og tidsoppfattelse
 • fobi/vegring for medisinske prosedyrer ved inntrenging i kroppsåpninger, for eksempel gynekologiske undersøkelser eller tannbehandling

Referanser

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association;2013.

 2. Bonanno GA. Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? Am. Psychol. 2004;59:20–28.

 3. Brewin CR, Andrew B, Valentine JD. Meta-Analysis of Risk Factors for Posttraumatic Stress Disorder in Trauma-Exposed Adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2000;68:748-766.

 4. Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, et al. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. Am J Prev Med. 1998; 4(4):245-58.

 5. Mannes HL, Markestad M. En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus. Rusfag. 2015(1):41-55.

 6. National Center for PTSD. Intimate Partner Violence. Lest 22.11.2018

 7. Statens helsetilsyn. Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk. Oslo:Utredningsserien 10; 2000.

 8. Southwick SM, Charney DS. Resilience: The science of mastering life´s greatest challenges. New York: Cambridge University Press; 2012.

 9. Soutwick SM, Bonanno GA, Masten AS, Panter-Brick C, Yehuda R. Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. European Journal of Psychotraumatology. 2014;5(1).

 10. Ozer EJ, Best SR, Lipsey TL, Weiss DS. Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: a meta-analysis. Psychol Bull. 2003;129(1):52-73.