Pakkeforløp

Pakkeforløp er nasjonale normgivende forløp, utviklet i samarbeid med brukerorganisasjoner og fagfeltet. Forløpene skal bidra til pasientens helsetjeneste gjennom økt brukermedvirkning og samarbeid med pårørende. Kartlegging av voldserfaringer inngår i alle Helsedirektoratets pakkeforløp.

«Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne» og «Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling» innføres trinnvis høsten 2018. Pakkeforløp igangsettes når en pasient henvender seg til helse- og omsorgstjenesten (for eksempel kommunal helse- og omsorgstjeneste, fastlege, spesialist, annen henviser).

Allerede i første samtale er det anbefalt å spørre om vold, overgrep og andre traumatiske erfaringer. I tillegg skal behovet for umiddelbare tiltak og eventuelt behov for kriseplan vurderes. For voldsutsatte vil det også være aktuelt å planlegge sikkerhet. Hvis pasienten har mindreårige barn eller mindreårige søsken, må deres behov også vurderes.

Det hører med i basisutredningen å kartlegge tidligere og nåværende belastende livshendelser som vold, overgrep eller andre traumeerfaringer, og om hendelsene kan ha sammenheng med pasientens helsetilstand (se kartleggingsverktøy). I den videre utredningen etter at pasient–terapeut-relasjonen er etablert kan det være behov for å gjenta spørsmål om vold og overgrep.

I vurderingen og beslutningen om videre oppfølging både etter basis og utvidet utredning skal det blant annet tas stilling til om det er behov for:

  • tiltak for mindreårige barn som pårørende, og mindreårige søsken
  • videre tiltak til familie og andre pårørende
  • koordinerte tjenester, inkludert rett til individuell plan
  • kriseplan
  • samarbeid med andre aktører, som for eksempel NAV/familievern/barnevern
  • iverksettelse av forebyggende tiltak på grunn av voldsutsatthet eller økt voldsrisiko