Tjenester og hjelpetiltak

Helse- og omsorgspersonell har ansvar for at den utsatte får et helhetlig og individuelt tjenestetilbud. Akutte tiltak må etterfølges av en mer langsiktig plan for oppfølging.

Her beskrives aktuelle tjenester helse- og omsorgspersonell kan samarbeide videre med for å sikre et godt tilbud for den som er eller har vært utsatt for vold. Det er viktig at helse- og omsorgspersonell gjør seg kjent med hva som finnes i sitt lokalmiljø. Dinutvei.no, den nasjonale veiviseren ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep, har oversikt over noen viktige tilbud til voldsutsatte.