Økonomisk og juridisk bistand

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Arbeidsoppgavene er å behandle søknader om voldsoffererstatning, samt drive rådgivning og veiledning til kriminalitetsutsatte.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Støttesenteret for kriminalitetsutsatte er et offentlig landsdekkende tilbud som faglig og administrativt er underlagt politiet.

Alle som har vært utsatt for eller er berørt av kriminalitet, kan kontakte støttesenteret. Støttesenteret tilbyr samtaler, råd og veiledning, samt vitnestøtte både før, under og etter en rettssak. Støttesenteret kan også bistå offeret med råd og veiledning til søknader om voldsoffererstatning og rettferdsvederlag. Det er i dag etablert støttesenter over hele landet, som dekker samtlige politidistrikt.

Dinutvei.no har mer informasjon om støttesenteret.

Vergemålsmyndigheten hos Statsforvalteren

Statsforvalteren er fra 1. juli 2013 lokal vergemålsmyndighet, og har dermed overtatt overformynderienes tidligere oppgaver. På Svalbard er sysselmannen lokal vergemålsmyndighet.

Når det opprettes et vergemål kan det være basert på en begjæring eller en melding til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan også, basert på annen informasjon, opprette sak og vurdere nærmere om det er behov for verge. Spesielt i saker med psykiske overgrep hvor trusler og trakassering er økonomisk motivert og hvor det er fare for alvorlig økonomisk utnyttelse av den utsatte, kan det være meldeplikt til vergemålsmyndigheten.

NAV-kontorene

Dersom en person får psykiske og/eller fysiske plager som fører til en lengre sykemelding, har man krav på økonomisk støtte fra staten. Sykmelder skal diskutere muligheter og løsninger med pasienten, og vurdere hvilken grad av sykmelding som er aktuelt. NAV-kontorene tilbyr en rekke tjenester, som arbeidsrettet brukeroppfølging, inntektssikring, helhetlig sosialfaglig arbeid og hjelpemiddelsentralformidling og tilrettelegging av hjelpemidler m.m. 

 

Bistandsadvokat

Betegnelse på advokat som bistår fornærmede i en straffesak. Bistandsadvokaten kan enten være privat antatt på den fornærmedes regning eller offentlig oppnevnt i visse tilfelle.

Vilkåret for oppnevning er, etter en lovutvidelse i 2008, at det dreier seg om en sak om alvorlige sedelighetslovbrudd, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, menneskehandel eller brudd på besøksforbud. Fornærmede har i disse sakene rett til å få oppnevnt advokat på det offentliges bekostning. Retten skal dessuten oppnevne bistandsadvokat for fornærmede i saker der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred. I alle andre straffesaker enn dette kan retten oppnevne bistandsadvokat for tilfelle der det anses å være behov for en advokat. Vilkåret er at det foreligger en politisak, det vil si et anmeldt forhold. Dersom det ikke foreligger noen politisak, vil en fornærmet i visse tilfelle få dekket advokatbistand etter lov om fri rettshjelp.

Den fornærmede kan selv velge hvilken bistandsadvokat som skal benyttes. Hvis vedkommende ikke har noe bestemt ønske, vil retten oppnevne en advokat blant de advokater som er antatt av Justisdepartementet til å gjøre tjeneste som bistandsadvokater.

Advokatens oppgave er å vareta fornærmedes interesser under etterforskningen og under eventuell hovedforhandling, herunder ved å fremme eventuelle erstatningskrav. Advokaten skal dessuten gi fornærmede slik annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken, f.eks. sørge for at fornærmede får nødvendig hjelp fra helse- og sosialvesenet. Det er også bistandsadvokatens oppgave å søke om voldsoffererstatninger dette er aktuelt. Reglene om bistandsadvokat er gitt i straffeprosesslovens kapittel 9 a.

Stine Sofies stiftelse

Stine Sofies stiftelse tilbyr rådgivning til dem som har spørsmål knyttet til vold og overgrep mot barn. Tilbudet er gratis og man kan være anonym. Stiftelsen har en egen jurist som veileder og gir råd i saker som omhandler vold og overgrep mot barn. Det kan være man har spørsmål knyttet til blant annet straffeloven, barnevernsloven, barneloven eller saker om voldsoffererstatning, eller ønsker litt generelle råd i en vanskelig situasjon. De gir også råd til fagpersoner som har spørsmål knyttet til deres fagområde.

Kontakinformasjon: Telefon 37 29 40 90, e-post til post@barnerett.com