Tjenester og hjelpetiltak

Helse- og omsorgspersonell skal bidra til forsvarlig, langsiktig oppfølging av utsatte for kjønnslemlestelse gjennom tverrfaglig arbeid.

Det finnes flere instanser helse- og omsorgstjenesten kan henvende seg til for råd og veiledning om kjønnslemlestelse.

Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er et tverretatlig, landsdekkende fagteam bestående av representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Kompetanseteamet kan kontaktes på tlf. 478 09 050 (mandag-fredag kl. 09:00-15:00) eller på e-post: kompetanseteamet@bufdir.no

Kompetanseteamets oppgaver er å

  • gi råd og veiledning til tjenesteapparatet i enkeltsaker som omhandler negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold
  • sørge for at enkeltpersoner som tar kontakt med teamet får nødvendig oppfølging av hjelpeapparatet
  • bidra til kompetanseheving i tjenestene
  • koordinere og tildele plasser i det nasjonale bo- og støttetilbudet til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold
  • være kontaktpunkt for UD i saker hvor den utsatte befinner seg i utlandet, og koordinere med berørte etater i Norge
  • forvalte refusjonsordningen «Utgifter til hjemreise til Norge ved tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlig begrensninger av unges frihet»

Mer informasjon om kompetanseteamet finnes på barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er en nasjonal informasjonstelefon. 

Røde Kors-telefonens oppgaver er å

  • gi informasjon og veiledning knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for æresrelatert vold, både til utsatte og til ansatte i hjelpeapparatet
  • bistå personer med å etablere kontakt med det offentlige hjelpeapparatet
  • tilby individoppfølging over tid og samtaler på vårt kontor i Oslo sentrum
  • gi hjelp og støtte på innringers premisser

Informasjonstelefonen kan kontaktes på telefon: 815 55 201 fra kl. 09.00-16.00 (hverdager), eller på e-post: info.tvangsekteskap@redcross.no

 

Nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har i samarbeid med utvalgte kommuner etablert et nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold.

Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse tildeler plass i bo- og støttetilbudet og har oversikt over ledige plasser. Både hjelpeapparatet og privatpersoner kan ta kontakt. Mer informasjon om det nasjonale botilbudet finnes på Bufdirs sider.

Kompetanseteamet kan kontaktes på telefon: 478 090 50 (mandag-fredag kl. 09:00-15:00), eller på e-post: kompetanseteamet@bufdir.no

Veiviser om kjønnslemlestelse (NKVTS)

Veiviseren om kjønnslemlestelse er laget av NKVTS for alle som møter jenter eller kvinner som er utsatt for eller er i risikosonen for kjønnslemlestelse gjennom arbeidet sitt. Veiviseren gir detaljert oversikt over temaet og råd om rutiner, hvordan føre samtaler, regelverk, ulike hjelpemidler og kontaktinstanser for rådgivning.

Krisesenter

Dersom personen er trusselutsatt, kan hjelp fra krisesenter være relevant. Les mer om, og finn oversikt over krisesentrene her.

RVTS

De regionale sentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for dem som i sitt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk.

Amathea

Stiftelsen Amathea arbeider blant annet med kjønnslemlestelse.

Minoritetsrådgivere i skolene

Ved enkelte videregående skoler er det minoritetsrådgivere som har et særlig ansvar for å veilede ungdommer med minoritetsbakgrunn. Minoritetsrådgiverne bidrar med rådgivning og oppfølging av enkeltelever i saker som omhandler tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll.

Utenriksstasjoner og integreringsrådgivere

Utenriksstasjonene har ansvar for å gi hjelp og bistand til norske borgere i utlandet. Personer som befinner seg i utlandet og står i fare for å bli utsatt for kjønnslemlestelse, kan be en norsk ambassade om hjelp og bistand.

Ved noen utenriksstasjoner er det ansatt integreringsrådgivere som kan bistå personer som står i fare for, eller er utsatt for kjønnslemlestelse. 

rettentil.no

rettentil.no er utviklet av RVTS Øst og er et oversiktsverktøy for dem som møter barn og unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse.

Statens barnehus

Barnehusene er et tverrfaglig, samlokalisert tiltak rettet mot barn og unge og andre sårbare som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til, vold eller seksuelle overgrep, inkludert kjønnslemlestelse. På Statens barnehus gjennomføres dommeravhør, medisinske undersøkelser og oppfølging og behandling. Opptak av avhøret kan brukes i rettsak, slik at vedkommende selv slipper å møte i retten.

Barnehusene har som mål å redusere belastningen for barn og pårørende ved å tilrettelegge for en helhetlig ivaretakelse under avhør, og ved oppfølging etter avhør. Hovedformålet med barnehusene er å styrke rettssikkerheten til målgruppen og sikre et samordnet tilbud til barnet og andre sårbare.

Barnehusene samarbeider med politi, lokal barneverntjeneste og øvrig hjelpeapparat, og gir råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep. Det kan variere hvordan dette tilbudet er utformet. Noen har egne konsultasjonsteam, andre tilbyr fortrinnsvis råd og veiledning anonymt per telefon.