Risikofaktorer og tegn for utøvelse av seksuelle overgrep blant unge

30–50% av alle seksuelle overgrep som begås mot barn og unge blir begått av andre barn og unge. Det er derfor viktig at helse- og omsorgspersonell kjenner til noen tegn som bør vekke bekymring.

Unge som begår seksuelle overgrep er et ukjent område for mange helse- og omsorgsarbeidere, og omtales ofte som «unge med skadelig seksuell atferd». Dette inkluderer seksuell handling utført av barn og ungdom under 18 år som er utviklingsmessig upassende, kan være skadelig mot seg selv eller andre, eller støtende mot andre barn, ungdom eller voksne.

Undersøkelser og forskning viser at de fleste unge som har begått seksuelle overgrep er gutter, men også unge jenter har begått overgrep. Det er begrenset hva en med sikkerhet kan si om denne gruppen som helhet, men det finnes noen kjennetegn:

 • kan ha vært utsatt for fysisk, psykisk og/eller seksuell vold selv
 • kan ha begått seksuelle overgrep før
 • kan ha høyt nivå av kognitive feiloppfatninger om hvilke seksuelle handlinger som er akseptert eller ikke, konsekvensene av disse og rollen til offeret
 • kan ha atferdsproblemer: skulking, aggressivitet og høy impulsivitet på skolen
 • Sammenlignet med barn og unge med atferdsproblemer har risikofaktorene suicidal atferd, tidlig seksuell debut og å bruke pornografi vist seg å være sentralt for barn med skadelig seksuell atferd.
 • kan ha problemer med bruk av rusmidler
 • kan ha tidligere erfaring med annen kriminalitet
 • kan ha vokst opp i familier preget av omsorgssvikt, konflikt og fattigdom

Kartleggingsverktøyet Trafikklyset – seksuell atferd blant barn og unge kan være til hjelp hvis man er i tvil om hvorvidt man bør være bekymret for et barns seksuelle atferd. Trafikklyset er et betalingsverktøy som kategoriserer seksuell atferd som grønn, gul og rød slik at forskjellige fagpersoner kan fatte beslutninger med de samme standardiserte kriteriene. Les mer om trafikklyset på seksuellatferd.nohttp://seksuellatferd.no/, en ressursside om normal seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom.

V27 Betanien BUP har kompetanse på feltet unge med skadelig seksuell atferd. De har fagartikler tilgjengelig på sine sider og kan kontaktes for spørsmål.

Referanser

 1. Askeland, I. R., Jensen, M., Moen, L. H. Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress; 2017. 2017:1.

 2. Kjellgren C. Ungdomar som forgriper seg sexuelt. I: Mossige S. Personer som begår overgrep mot barn. Forståelse, behandling og straff. Kunnskapsstatus og erfaringer fra de nordiske landene. 2000

 3. Kongstad A. Unge der begår seksuelle overgrep. Litteraturgennemgang og diskussion. København: Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet; 2006.

 4. Kruse A. Unge som begår seksuelle overgrep. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress; 2011.

 5. National Institute for Health and Care Excellence. NICE guideline: Harmful sexual behaviour among children and young people (NG55). 2016. Lest 25.09.2018.

   

 6. Nyman, A. Young offenders. Sexual abuse and treatment. Sverige: Save the Children Sweden; 2001.

 7. Mossige S. Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep. Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA; 2001. Rapport 16:02. Lest 09.08.2018.

 8. Vorland N, Selvik S, Hjorthol T, Kanten AB, Blix I. Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress; 2018. NKVTS-rapport 2018/3.