Ansvar og regelverk

Som ansatt i helse- og omsorgssektoren har du et faglig, etisk og juridisk ansvar for å følge opp når noen utøver vold. Under følger en oversikt over lovverket som regulerer ditt ansvar.

Lovverk

Faglig ansvar

Vold i nære relasjoner kan føre til alvorlige problemer for psykisk og fysisk helse. Helse- og omsorgspersonell har derfor et særlig ansvar for å hindre at personer utsettes for eller utøver vold. Det faglige ansvaret avhenger av hvor i tjenestene du jobber. Faglig ansvar betyr at man skal utrede og avklare videre dersom det er grunn til mistenke vold. Videre omhandler det å dokumentere, samt sikre og beskytte de som utsettes for volden og eventuelle barn eller andre berørte.


Etisk ansvar

Helse- og omsorgspersonell har et etisk ansvar for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og dermed det enkelte menneskes iboende verdighet. Det etiske ansvaret fordrer varsomhet i møte med mennesker som opplever avmakt og skam. Både de som er utsatt for og de som utøver volden kan i perioder ha behov for at helse- og omsorgspersonell tar ansvar for dem, men ansvaret skal ikke tas fra dem. Det etiske ansvaret fordrer at ansatte har en god situasjonsforståelse. Ansvaret er en balansegang mellom å se, akseptere og støtte mennesket bak voldshandlingene, og å holde ham eller henne ansvarlig for å endre det.


Juridisk ansvar

Helse- og omsorgspersonell har et juridisk ansvar når det gjelder utøvelse av vold. Helse- og omsorgspersonell har taushetsplikt, men i visse tilfeller som omhandler vold i nære relasjoner kan andre hensyn, som å avverge personskade, overgå taushetsplikten. Under «lovverket» har vi samlet aktuelle lover som klargjør når helse- og omsorgspersonell skal melde fra til politi og barnevern.

Lovverk