Risikovurdering i spesialisthelsetjenesten: voksne

Sikkerhetsvurdering bør gjennomføres når atferdsmønstre, bekymringsfulle utsagn og/eller eventuell kjent voldshistorikk tilsier det. På grunnlag av henvisning, eller ved akutt innleggelse, skal vurderingen gjøres i spesialisthelsetjenesten ved DPS, poliklinikker og spesialiserte sykehusenheter.

Aktivt oppsøkende team som ACT (Assertive community treatment) eller ROP (rus og psykiatrisk)-team skal også gjøre sikkerhetsvurderinger. Det bør være egne rutiner for vurdering av egen og andres sikkerhet. Tidligere voldsbruk bør kartlegges i den første samtalen før behandlingsstart, og gjentas ved behov. Det anbefales å bruke et strukturert klinisk verktøy. Dette bidrar til en mest mulig korrekt vurdering av risiko og fare for den enkelte pasient, og er nyttig for videre sikkerhetstiltak og oppfølging. Klinisk skjønn er likevel viktig.

Det er viktig at spesialisthelsetjenesten innhenter relevant informasjon fra primærhelsetjenesten i kommunen der pasienten mottar tjenester, for å forsøke å opprette en frivillig utrednings- og behandlingssituasjon. Dette skal skje innen rammene for taushetsplikt, og så langt det lar seg gjøre med samtykke fra pasienten.

Referanser

  1. Kropp PR, Hart SD, Belfrage H. Bedømming av risikoen for gjentatt partnervold (SARA:SV). 2011. Versjon 2. Norsk oversettelse ved: Nøttestad JA, Lynum C.

  2. Helsedirektoratet. Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid i kommunene. Oslo: Helsedirektoratet; 2014. Lest 10.08.2018.

  3. Hoff HA, Bjørkly S, Ottesen ØH, Nome S, Nonstad K, Rypdal K. HCR-20V3 Voldsrisikovurdering – Brukermanual; 2014. Norsk oversettelse av Douglas KS, Hart SD, Webster CD,  Belfrage H. HCR-20V3 Assessing Risk for Violence. Vancouver: Simon Fraser University; 2013.

  4. Rettenberger M, Hucker SJ, Boer DP, Eher R. The reliability and validity of the Sexual Violence Risk-20 (SVR-20): An International Review. Sexual Offender Treatment. 2009;4(2):1-14.

     

  5. Roaldset, JO, Hartvig P, Bjørkly S. V-RISK-10: Validation of a screen for risk of violence after discharge from acute psychiatry. European Psychiatry, 2011;26:85–91.

  6. Sosial- og helsedirektoratet. Vurdering av risiko for voldelig atferd - bruk av strukturerte kliniske verktøy. Oslo: Sosial og helsedirektoratet; 2007. Lest 10.08.2018.

  7. Ullevål universitetssykehus HF. Psykiatrisk divisjon og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst.  Prosedyreanbefaling for vurdering av voldsrisiko i akutt- og allmennpsykiatrien. 2007.