Pakkeforløp

Vurdering av risikofaktorer for utøvelse av vold inngår i Helsedirektoratets «pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne» og «pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling».

Risikofaktorer for utøvelse av vold skal vurderes som del av første samtale, basis og utvidet utredning. Der det er behov for vurdering av voldsrisiko, må behandler sikre at dette gjøres av kvalifisert helsepersonell. I tillegg skal behovet for umiddelbare tiltak og hvis pasienten har mindreårige barn eller mindreårige søsken, må deres behov også vurderes.

Tidligere og nåværende belastende livshendelser, som vold, overgrep eller andre traumeerfaringer og om hendelsene kan ha sammenheng med pasientens helsetilstand, hører og med i basisutredningen (se kartleggingsverktøy). I den videre utredningen etter at pasient–terapeut-relasjonen er etablert, kan det være behov for å gjenta spørsmål om vold og overgrep.

I vurderingen og beslutningen om videre oppfølging både etter basis og utvidet utredning skal det blant annet tas stilling til om det er behov for:

  • tiltak for mindreårige barn som pårørende og mindreårige søsken
  • videre tiltak til familie og andre/pårørende
  • koordinerte tjenester, inkl. rett til individuell plan
  • samarbeid med andre aktører, som for eksempel NAV/familievern/barnevern
  • iverksettelse av forebyggende tiltak på grunn av økt voldsrisiko