Hvordan avgi forklaring i retten?

Dersom det blir tatt ut tiltale, kan helsepersonell bli innkalt til å avgi muntlig forklaring.

Helse- og omsorgspersonell kan bli innkalt som vitne, sakkyndig vitne eller som sakkyndig. Dersom forklaringen er basert på en avgitt erklæring som er kvalitetssikret av Den rettsmedisinske kommisjon, er det vanligst å bli innkalt som sakkyndig eller sakkyndig vitne.

  • Den sakkyndige blir oppnevnt av retten og skal være rettens rådgiver. Dette er regulert av straffeprosessloven § 138. Det fremgår at retten som hovedregel bør spørre den sakkyndige om hun/han er villig til å påta seg oppgaven. Dersom hun/han er uvillig, bør retten søke å oppnevne en annen.
  • Et sakkyndig vitne er vanligvis engasjert av en av partene. Dette er vanligst i sivile saker, men forekommer også i straffesaker.
  • Dersom man blir innkalt som vitne, skal man forklare seg om det man har sett, hørt eller erfart (straffeprosessloven § 129). Vitnemålet innebærer ikke at man skal foreta vurderinger basert på faglige forhold.

I Norge er det allmenn vitneplikt. Alle skal bidra til at retten blir så godt opplyst som mulig i enhver sak. Det innebærer som utgangspunkt både en plikt til å møte opp i retten når du har blitt  innkalt, og en plikt til å forklare seg. Er man inkalt som vitne, forventes det ikke at man skal gi retten noen vurderinger, kun forklare deg om den aktuelle situasjonen. Dersom man får spørsmål som krever faglige vurderinger der og da, bør man henvise til  sakkyndig. Som vitne har du imidlertid plikt til å forberede deg, og det forventes at du har frisket opp hukommelsen ved for eksempel å lese gjennom sine egne notater i journalen og sjekke aktuelle tidspunkt.

Sakkyndigoppdrag er et faglig oppdrag du tar på deg å utføre for retten. Som sakkyndig vil man oftest ikke ha noen kjennskap til saken fra før, men få et mandat, en problemstilling, som skal besvares basert på den fagkunnskapen du har og med formål om å vurdere og/eller  forklare noe for retten. Som sakkyndig har du plikt til å møte i retten og forklare deg. Uttalelsene fra sakkyndige er veiledende og binder ikke retten i dens avgjørelse i saken. Dersom man blir innkalt som sakkyndig, er det viktig å møte i retten godt forberedt. Man bør ha laget en kortversjon av saken, eventuelt pedagogiske skisser. Man bør ha gått gjennom den nyeste litteraturen på temaet, og forberedt svar på spørsmål fra både aktor og forsvarer. Man må være klar over kleskoden i rettssalen. Man bør snakke et klart og forståelig språk. «KISS in court»-prinsippet kan være viktig å merke seg: «Keep it short and simple».

Sakkyndige vitner vil få et oppdrag fra en av partene, med klare forventninger om hva man skal klarlegge for retten. Det vanlige er at man både blir bedt om å levere en skriftlig rapport og kan spørres ut i retten.