Hvordan avgi forklaring i retten?

Dersom det blir tatt ut tiltale, kan helsepersonell bli innkalt til å avgi muntlig forklaring.

Helse- og omsorgspersonell kan bli innkalt som vitne, sakkyndig vitne eller som sakkyndig. Dersom forklaringen er basert på en avgitt erklæring som er kvalitetssikret av Den rettsmedisinske kommisjon, er det vanligst å bli innkalt som sakkyndig eller sakkyndig vitne.

  • Den sakkyndige blir oppnevnt av retten og skal være rettens rådgiver. Dette er regulert av straffeprosessloven § 138. Det fremgår at retten som hovedregel bør spørre den sakkyndige om hun/han er villig til å påta seg oppgaven. Dersom hun/han er uvillig, bør retten søke å oppnevne en annen.
  • Et sakkyndig vitne er vanligvis engasjert av en av partene. Dette er vanligst i sivile saker, men forekommer også i straffesaker.
  • Dersom man blir innkalt som vitne, skal man forklare seg om det man har sett, hørt eller erfart (straffeprosessloven § 129). Vitnemålet innebærer ikke at man skal foreta vurderinger basert på faglige forhold.

Dersom man blir innkalt som sakkyndig, er det viktig å møte i retten godt forberedt. Man bør ha laget en kortversjon av saken, eventuelt pedagogiske skisser. Man bør ha gått gjennom den nyeste litteraturen på temaet, og forberedt svar på spørsmål fra både aktor og forsvarer. Man må være klar over kleskoden i rettssalen. Man bør snakke et klart og forståelig språk. «KISS in court»-prinsippet kan være viktig å merke seg: «Keep it short and simple».