Hvordan sende bekymringsmelding til barnevernet?

Det er ingen formelle krav til hvordan en bekymringsmelding skal utformes.

Med unntak av i akutte situasjoner bør en bekymringsmelding utformes skriftlig. Offentlig ansatte kan ikke melde anonymt ettersom barneverntjenesten kan trenge ytterligere opplysninger i saken. Melder vil kunne bli innkalt som vitne i en eventuell senere sak for fylkesnemnda.

Det er utarbeidet et meldingsskjema som kan lastes ned fra Bufdirs sider.  Der er det også opprettet et digitalt skjema som kan benyttes til enkelte kommuner. Fyll ut og send bekymringsmelding til barneverntjenesten i den kommunen barnet eller ungdommen bor. Oversikt over kommunalt barnevern og nummer til barnevernvakten finnes på nettsiden til barnevernvakten.

I tillegg til skriftlig bekymringsmelding, kan helse- og omsorgspersonell ta muntlig kontakt (møte/telefon) med barneverntjenesten for å tydeliggjøre funn og gi en risikovurdering vedrørende omsorgsituasjonen. Helse- og omsorgspersonell bør også vurdere om det er grunnlag for å varsle politi.

En bekymringmelding må inneholde:

  • personopplysninger om barnet og foreldrene
  • navn på melder
  • virksomhetens navn
  • opplysninger om telefonnummer og hvem barneverntjenesten kan henvende seg til for å innhente ytterligere opplysninger

En bekymringmelding bør inneholde:

Helse- og omsorgspersonell bør beskrive sin mistanke mest mulig konkret. De bør gi en beskrivelse av observasjoner og utredninger som er gjort, hvor lenge de har hatt barnet i behandling og hvilke forhold som gir grunn til bekymring om alvorlig omsorgssvikt, mishandling eller andre forhold som nevnt i hpl. § 33. Det bør også vises til samtaler med barnet, familien eller andre som støtter opp om bekymringen for barnet.

I tillegg bør bekymringsmeldingen inneholde informasjon om hva helsetjenesten har foretatt seg for å hjelpe barnet og familien. Vær oppmerksom på at det er barneverntjenesten som skal undersøke saken og iverksette eventuelle tiltak. Derfor trenger ikke helse- og omsorgspersonell foreta ytterligere undersøkelser der omsorgssvikten faktisk har funnet sted. Det er tilstrekkelig at helse- og omsorgspersonellet videreformidler sin bekymring.

Kommunikasjon med omsorgspersoner

Det bør gjøres en konkret vurdering ut fra barnets situasjon i hvilken grad bekymringen skal gjennomgås med omsorgspersonene før bekymringsmelding sendes til barneverntjenesten. Avtal med barneverntjenesten når, hvordan og av hvem foreldrene skal informeres slik at videre undersøkelser ikke spoleres. Dette er spesielt aktuelt der det kan være aktuelt med politianmeldelse. Helse- og omsorgspersonell skal ikke konfrontere antatt gjerningsperson ved mistanke om fysisk og seksuell vold. Dette er politiets oppgave.