Oppfølging av voldsutsatte med psykiske funksjonsnedsettelser

Bufdirs retningslinjer om seksuelle overgrep legger føringer for videre oppfølging av personer med nedsatte funksjonsevner som har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Mennesker med psykisk utviklingshemning eller kognitiv svikt kan ha vansker med å formidle behov for somatisk eller psykisk oppfølging. Ofte er de avhengig av nærpersoner som kan «lese» plagene deres. De har ikke nødvendigvis oversikt over hvilken helsehjelp som finnes, ei heller hvilken helsehjelp som trengs, eller hvordan de kan komme i kontakt med hjelpeinstanser. De må derfor få bistand til å kontakte og benytte anbefalte hjelpetjenester. Habiliteringstjenesten skal bistå hvis det er behov for spesialisert hjelp til mennesker med utviklingshemning.

Ansvarlig for tjenestetilbudet til personen med utviklingshemning må ta stilling til hvilke henvisninger som er påkrevd, og hvilke samarbeidspartnere som bør være med i prosessen. Leder har ansvar for å samle den første informasjonen og klargjøre fakta, identifisere all risiko og fjerne eller redusere risiko og oppnevne koordinator for saken. Dette kan være en person fra en annen instans, for eksempel politiet, inntil strategimøte er avholdt. Det skal avholdes et strategimøte med relevante samarbeidspartnere med mål om å enes om hvem som gjør hva, hvor og når, analyserer risiko for offeret og andre, diskutere hvordan best ivareta offerets umiddelbare behov samt samle informasjon om hva som har skjedd.

Det skal  holdes oppfølgingsmøter, hvor ivaretagelse av den utsatte og risikoanalyser/risikoplaner må evalueres kontinuerlig. Det er viktig at alle tjenesteledd prioriterer arbeidet med saken fram til den er avsluttet. Pårørende eller verge kan delta på oppfølgingsmøtene dersom utsatte selv ønsker det, men dette må avklares før møtet. Bufdir har utviklet retningslinjer med tilhørende veileder for arbeid med seksuelle overgrep overfor utsatte med nedsatt funksjonsevne.

Referanser

  1. Barne, ungdoms- og familiedirektoratet. Retningslinjer. Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. 2014. Lest 20.11.2018. 

  2. Barne, ungdoms og familiedirektoratet. Veileder til Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. 2014. Lest 20.11.2018. 

  3. Barne, ungdoms- og familiedirektoratet. Oppfølging og kommunalt ansvar. 2014. Lest 20.11.2018.