Psykosomatiske tegn

Fysisk og psykisk stress kan gi somatiske plager hos barn og voksne. Barn har mindre utviklet språk og forståelse, og kan ikke like lett fortelle om det de har opplevd. Dersom de lever med høy aktivering og økt fysiologisk respons som følge av å ha opplevd vold og overgrep, kan kroppen bli et talerør der språket er kroppslige symptomer.

Psykosomatiske tegn omfatter somatiske symptomer hvor en ikke finner en patologisk forklaring, eller der somatiske funn ikke står i forhold til opplevde plager. Slike symptomer kan henge sammen med at et barn er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Det er likevel viktig å merke seg at andre belastninger, som skilsmisse, tap av nære personer eller mobbing også kan spille inn. Andre forklaringer på psykosomatiske symptomer kan være at barnet av ulike grunner har økt sårbarhet for psykisk og fysisk stress.

Det er godt dokumentert at psykisk og fysisk stress kan gi kroppslige plager både hos barn og voksne. Barn er i en særstilling fordi de mangler språk og forståelse, eller på grunn av omstendigheter som gjør det umulig å kommunisere språklig om belastende opplevelser. Eldre barn har en intuitiv forståelse av faren som ligger i å avdekke negative forhold i familien. Dersom barnet ikke opplever støtte hos andre personer, finner det ingen løsning for følelsen av frykt, sinne, sorg og fortvilelse. Kroppen blir et «talerør»: språket blir kroppslige symptomer. Barnets reaksjoner varierer med alder, personlighet og omgivelsenes responser. Vanlige psykosomatiske tegn og plager hos barn og ungdom er:

 • magesmerter
 • hodepine/migrene
 • svimmelhet
 • enurese/enkoprese (sengevæting/avføringsinkontinens)
 • irritabel tarm (forstoppelse eller løs mage)
 • spiseforstyrrelse
 • kronisk utmattelse
 • hjertebank, svetting, løs mage, skjelving o.a. (autonome symptomer)
 • tap av muskelkraft, sansetap, psykogene ikke-epileptiske anfall, amnesi og andre dissosiative symptomer.

Referanser

 1. Annerback EM, Sahlqvist L, Svedin CG, Wingren G, Gustafsson PA. Child physical abuse and concurrence of other types of child abuse in Sweden-Associations with health and risk behaviors. Child Abuse Negl. 2012;36(7-8):585-95.

 2. Lanius, R. A. et al. The Impact of early Life Trauma on Health and Disease: The hidden epidemic. Cambridge; 2010

 3. NICE. When to suspect child maltreatment: National Collaborating Centre for Women's and Children's Health 2009. Lest 12.06.2018.

 4. Jofrid Alice Nygaard. Hvordan reagerer barn når de har vondt i sjelen? Sinnets helse; 2003.

 5. Ulrik F. Malt et al Funksjonelle somatiske lidelser - en oversikt. Tidsskr Nor Lægeforen. 2002;122(14):1379 – 84.

 6. van Tilburg MA, Runyan DK, Zolotor AJ, Graham JC, Dubowitz H, Litrownik AJ, et al. Unexplained gastrointestinal symptoms after abuse in a prospective study of children at risk for abuse and neglect. Ann Fam Med. 2010;8(2):134-40.