Sikre og beskytte

Sikkerhetsvurderingsverktøy

Det finnes flere kliniske sikkerhetsvurderingsverktøy du kan bruke i sikkerhetsvurderingen. Hvilke verktøy du bør bruke avhenger av hvor i helsetjenesten du jobber.

Aktuelle sikkerhetsvurderingsverktøy som er tilgjengelig på norsk er «Abuse Index». Abuse index kartlegger vold mot voksne, og er en norsk oversettelse av Iselin Sætre ved Alternativ til Vold. «Danger Assessment» er et farevurderingsskjema. Begge verktøyene inneholder en rekke spørsmål om ulike voldserfaringer, og vil gi indikasjoner om fare for ytterligere vold.

SARA:SV («Spousal Assault Risk Assessment guide») er et strukturert skjema som politiet bruker for hjelp til faglig vurdering av en identifisert overgrepssak.  Skjemaet DA-5 er et farevurderingsskjema utviklet spesielt for helsesektoren for å identifisere og stanse potensielle partnerdrap. Merk at også mindre akutt vold og psykisk vold har store helsekonsekvenser for den utsatte, og igangsetting av eventuelle sikkerhetstiltak bør komme i tillegg til andre hjelpetiltak og eventuell behandling. 

DA-5 består av fem spørsmål som kan være aktuelle for å vurdere hvor akutt en situasjon er:

 1. Har den fysiske volden økt i omfang i løpet av siste året?
 2. Har han (hun) noen gang brukt et våpen mot deg eller truet deg med våpen?
 3. Frykter du at han (hun) kan drepe deg?
 4. Har han (hun) tatt halsgrep på deg?
 5. Er han (hun) sjalu?

Dersom ett av spørsmålene besvares positivt bør du gjennomføre større farevurderingsskjemaer, som DA-20. Det bør settes inn sikkerhetstiltak. Dersom den utsatte fremdeles ønsker å reise hjem til den som utøver volden selv om du vurderer faren til å være stor,  så bør du informere pasienten om at du må melde fra til politiet. Det kan for en del personer som utsettes for vold være en lettelse å slippe å selv ta kontakt med politiet.

Sikre og beskytte

referanser

 1. Alternativ til Vold og Senter for Krisepsykologi. Kartleggingspakke. Redskap ved kartlegging av vold. 2011. Lest 14.08.2018. 

 2. Berntsen K. Hjelperens rolle i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn. Oslo: Krisesentersekretariatet; 2005. Lest 14.08.2018.

   

 3. Campbell J, Webster DW, Glass, N. The Danger Assessment. Validation of a Lethality Risk Assessment for Intimate Partner Femicide. Journal of interpersonal violence. 2009;24(4):653-674.

 4. Helle J. Ressurshåndbok for familievernet i arbeid med voldssaker. Bjørgvin Familierådgivningskontor; 2008. Lest 10.08.2018. 

 5. NICE Guidelines. Domestic violence and abuse: multi-agency working. National institute for Health and Care Excellence; 2014. Lest 10.08.2018.

Har du noen innspill?