Tjenester og hjelpetiltak

Helse- og omsorgspersonell har ansvar for at den utsatte får et helhetlig og individuelt tjenestetilbud. Akutte tiltak må etterfølges av en mer langsiktig plan for oppfølging.  

Her beskrives aktuelle tjenester helse- og omsorgspersonell kan samarbeide videre med for å sikre et godt tilbud for den som er eller har vært utsatt for vold. Det er viktig at helse- og omsorgspersonell gjør seg kjent med hva som finnes i sitt lokalmiljø. Den nasjonale veiviseren ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep dinutvei.no har laget en oversikt over noen viktige tilbud til voldsutsatte

Innhold