• når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, eller annen alvorlig omsorgssvikt
  • når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring
  • når det er grunn til å tro at et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller annen form for utpreget normløs atferd
  • når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel

Vilkåret for opplysningsplikt til barneverntjenesten er dobbeltsidig. Bestemmelsen inneholder både en lav og en høy terskel. Den lave terskelen gjelder bevisvurderingen: Det er ikke nødvendig at du har faktisk kunnskap om mishandling eller omsorgssvikt for å melde. «Grunn til å tro» er ikke et strengt vilkår.  Med «grunn til å tro» menes noe «mer enn en vag mistanke», men det kreves ikke sikker viten eller overvekt av sannsynlighet. Du bør ha noen konkrete holdepunkter som underbygger mistanken. Den høye terskelen gjelder det faktiske forholdet du er bekymret for: det må være så alvorlig at det faller inn under bokstavene a-d.

Dette innebærer at opplysningsplikten ikke utløses av enhver bekymring for et barn. For eksempel har man ikke opplysningsplikt etter hpl. § 33 bare ut fra at man tenker at et barn eller foreldrene kan ha behov for tiltak eller støtte fra barneverntjenesten eller andre tjenester. Dersom man likevel ønsker å kontakte barneverntjenesten i slike mindre alvorlige tilfeller må dette skje med samtykke fra foreldre med foreldreansvar og barn over 15 år.

Opplysningsplikten skal vurderes konkret og individuelt. Såkalte «rutinemessige» meldinger er ikke i tråd med loven og kan derfor innebære brudd på taushetsplikt. Det skal ikke meldes på grunnlag av objektive, generelle kriterier som f. eks. «har ikke møtt til helsekontroll», «har hatt vedvarende høyt skolefravær». Det skal begrunnes i meldingen hvorfor man i det enkelte tilfellet mener at fraværet kan være en indikasjon på omsorgssvikt, vold eller andre forhold som framgår av hpl. § 33 bokstav a-d.