Ansvar og regelverk

Hvilke rettigheter har personer som er utsatt for vold?

I møte med pasient eller bruker bør du gi informasjon om grunnleggende rettigheter og avklare om personen ønsker bistand til å kontakte aktuelle instanser. Under finner du en oversikt over rettighetene. Her kan du lese mer om retten til individuell plan, retten til informasjon om etterforskning og dom, retten til å søke selvstendig oppholdstillatelse, og retten til tilrettelagt informasjon og kommunikasjon.

Rettighetene omfatter:

 • retten til individuell plan
 • retten til informasjon om etterforskning og dom
 • retten til å søke om selvstendig oppholdstillatelse
 • retten til tilrettelagt informasjon og kommunikasjon (bruk av tolk)
 • nødvendige helse- og omsorgstjenester, inkludert rettsmedisinsk undersøkelse
 • voldsalarm (uten anmeldelse)
 • besøksforbud (uten anmeldelse)
 • bistandsadvokat (2-3 timer gratis før anmeldelse)
 • fritt rettsråd
 • voldsofferstatning (hvis saken anmeldes)
 • tilrettelagt dommeravhør på barnehus (for voksne med psykisk utviklingshemning)
Retten til individuell plan (pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5)

Alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan, uavhengig av alder, diagnose og funksjon. Langvarig betyr at behovet antas å strekke seg over en viss tid, men uten at det behøver å være varig. «Koordinerte» tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester. Mer informasjon om individuell plan finnes i «Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator» (2015).

Kommunens helse- og omsorgstjeneste og helseforetaket har plikt til å sørge for at individuell plan utarbeides.

Retten til informasjon om etterforskning og dom

Som fornærmet i straffesak eller ved søknad om besøksforbud har man rett til informasjon om etterforskningen og eventuell dom. Man har også rett til å vite om domfeltes frigang og løslatelse. Der det finnes kan Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre benyttes til å gi slik informasjon.

Mer informasjon om dette finnes i brosjyren «Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge» 

Retten til å søke om selvstendig oppholdstillatelse

Personer som har kommet til Norge på familieinnvandring med samboer eller ektefelle og blir utsatt for mishandling i forholdet kan søke om oppholdstillatelse for seg selv og eventuelle barn.

Hvis ekteskapet gjøres ugyldig på grunn av tvangsekteskap, kan man også søke om oppholdstillatelse i Norge. Det er nødvendig å ha eller ha hatt oppholdstillatelse i Norge for familieinnvandring med ektefelle, partner eller samboer som selv er norsk, nordisk eller har oppholdstillatelse som er eller kan bli permanent. Søknadsskjema leveres hos politiet. 

Tilrettelagt informasjon og kommunikasjon

For personer med begrensede norskkunnskaper er bruk av kvalifisert tolk en forutsetning for at pasientens rettigheter og helse- og omsorgspersonells plikter oppfylles etter regelverket. Familiemedlemmer bør ikke brukes som tolk, da det kan føre til at pasienten holder tilbake informasjon, eksempelvis om hvem som utsetter dem for vold. Tolk skal brukes i henhold til Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (IS-1924), og brosjyren Pasient og tolk (IS-0287).

Helse- og omsorgspersonell har:

 • plikt til å vurdere behovet for og å bestille tolk med nødvendige kvalifikasjoner
 • ansvar for å informere pasienter og brukere om muligheten og plikten til å bruke tolk for å kunne gi forsvarlig helsehjelp
 • ansvar for å forklare pasient eller bruker som ikke selv ønsker å bruke tolk, men hvor det vurderes som nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp (telefontolk kan være et alternativ dersom pasienten ikke ønsker å ha tolk til stede)
 • ansvar for å informere pasient/bruker om klagemulighet når tolkingen ikke har vært tilfredsstillende

Ansvar og regelverk

referanser

 1. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. 01.01.2001, rettet 06.08.2018. Sett: 08.08.2018

 2. Helsedirektoratet. Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene. IS-1924. 2011. Lest 29.05.2018.