Ansvar og regelverk

Lovverket

Lover og regler regulerer helse- og omsorgspersonells arbeid når det gjelder taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og ansvaret for å avverge skade. Pasienten har hovedsakelig rettigheter, mens tjenestene og ansatte har forpliktelser.

Ansatte i helse- og omsorgstjenester har et etisk, faglig og juridisk ansvar for å forhindre at pasienter utsettes for vold i nære relasjoner. I tillegg til dette har kommunen og tjenestene  et ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep: «Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunen skal legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep» (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3a).

Generell avvergingsplikt etter straffeloven (str.) § 196

Helsepersonell er omfattet av straffelovens generelle bestemmelse om plikt til å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å «avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått» (strl § 196). Unnlatelse er straffbart og kan medføre bot eller fengsel inntil 1 år. Voldtekt og mishandling samt tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er blant de handlingene som utløser avvergeplikten. Hensynet til å verne om liv og helse og til å hindre omfattende materielle skader vil i disse tilfellene gå foran taushetsplikten. 

Noen avveininger som bør tas før pasientopplysninger utleveres til politi:

 • Omfattes situasjonen av noen av straffebudene som er nevnt § 196?
 • Hvor akutt og farlig er situasjonen?
 • Hvor sannsynlig er det at personen vil bli utsatt for vold i fremtiden?
 • Er de taushetsbelagte opplysningene nødvendig for at politiet skal kunne avverge skaden eller begrense skadeomfanget? Trenger de alle eller kun noen av pasientopplysningene?

Hvis det er fare for at barn kan bli skadelidende skal barnevernet og eventuelt politi varsles.

Les mer på plikt.no.

Opplysningsplikt til nødetater etter helsepersonelloven (hpl.) § 31

Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikten varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom (jf. hpl. § 31). Denne nødrettsbetraktningen stiller ikke krav til visshet. Det er tilstrekkelig at du frykter at et en person kan komme til å bli skadet eller drept. Helsepersonell har i tillegg opplysningsplikt til politiet ved situasjoner der skade allerede har oppstått, og det uten bistand fra politiet er fare for økt og alvorlig skadeomfang.

Opplysningsplikt til barnevernet etter helsepersonelloven (hpl.) § 33

Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt etter hpl. § 21 skal helsepersonell av eget tiltak og uten ugrunnet opphold gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, herunder at barnet ikke får nødvendig medisinsk undersøkelse eller behandling (jf. hpl. § 33).

Plikten til å melde fra utløses ikke bare der du har faktisk kunnskap om mishandling eller omsorgssvikt. «Grunn til å tro» er ikke et strengt vilkår, og er utdypet til «mer enn en vag mistanke». Dette betyr at det ikke kreves sikker viten eller overvekt av sannsynlighet, men at det bør være holdepunkter som underbygger mistanken.

Opplysningsrett til samarbeidende personell etter helsepersonelloven (hpl.) § 25 og hpl. §21

Taushetsbelagte opplysninger kan under visse vilkår gis videre til samarbeidende personell uten hinder av taushetsplikt. Opplysninger skal kun gis til samarbeidende helsepersonell, men dette kan også omfatte sosionomer eller andre som jobber i helseforetaket.

 Uten hinder av taushetsplikten kan taushetsbelagte opplysninger gis videre når:

 • man har samtykke fra pasienten (eller foresatte hvis barnet er under 16 år)
 • behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at individualiserende kjennetegn er utelatt
 • tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre
 • det er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp

 Det forutsettes at pasienten ikke motsetter seg slik utlevering av informasjon.

Meldeplikt til vergemålsmyndigheten for kommuner og institusjoner

I henhold til vergemålsloven § 57 har kommuner og institusjoner plikt til å melde fra hvis det vurderes at en pasient eller bruker har behov for verge. Meldeplikt for kommuner og institusjoner med mer gjelder for institusjonen der personen er innlagt og for kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon. Fratakelse av rettslig handleevne kan være på det økonomiske området og/eller det personlige, slik det fremgår av § 22.

For å kunne frata en person rettslig handleevne på det økonomiske området er det et vilkår at det er nødvendig for å forhindre at formuen eller andre økonomiske interesser blir utsatt for fare for å bli «vesentlig forringet», eller å forhindre at personen blir utnyttet økonomisk på en utilbørlig måte. Beslutningen kan begrenses til å gjelde en eller flere eiendeler eller til bestemte disposisjoner som personen med verge forventes å utføre. For mer informasjon, se Vergemålsportalen.

Nødvendig helsehjelp til utsatte voksne personer uten samtykkekompetanse etter helsepersonelloven § 7 og pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4

For voldsutsatte pasienter med redusert samtykkekompetanse som motsetter seg hjelp, må dette respekteres så lenge den utsatte ikke er i alvorlig fare for å lide overlast eller er i livsfare. Hvis helse- og omsorgspersonell vurderer at den utsatte har behov for helsehjelp som anses som «påtrengende nødvendig» kan slik hjelp gis selv om pasienten motsetter seg det og i henhold til § 7 i helsepersonelloven. I tillegg gir kapittel 4A i pasient- og brukerrettighetsloven helse- og omsorgspersonell anledning til å påtvinge ikke samtykkekompetente pasienter helsehjelp som anses som «nødvendig».

Vilkårene som må være oppfylt for å påtvinge «nødvendig» helsehjelp er regulert i § 4A-3 annet ledd: «Opprettholder pasienten sin motstand, eller vet helsepersonell at vedkommende med stor sannsynlighet vil opprette motstand, kan det treffes tiltak om helsehjelp dersom:

a) en unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig skade for pasienten, og
b) helsehjelpen anses som nødvendig, og
c) tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelp.»

I tillegg til disse vilkårene, kan helsehjelpen kun gis hvis det etter en helhetsvurdering fremtrer som den klart beste løsningen for pasienten.

Det kan være grunnlag for å fatte et vedtak om at opplysninger innhentes uten personens samtykke, selv om vedkommende vurderes å være samtykkekompetent. Vedtaket kan fattes etter hpl. kap. 9 eller pbrl kap. 4A idet man vurderer at det foreligger fare for vesentlig skade.

Ansvar og regelverk

referanser

 1. Helse- og omsorgsdepartementet. Orientering om ikrafttredelse av endringer i bestemmelsene om opplysnignsplikt til barnevernet - særlig om endringene i helsepersonelloven § 33. Lest 18.10.2018.

 2. Helsedirektoratet. Helsepersonelloven med kommentarer. 2018. Lest 18.10.2018.

 3. Holmboe, M. Tale eller tie - Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2017.

 4. Lov om helsepersonell m.v. - Helsepersonelloven. 1999. Lest 12.07.2018. 

 5. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-3a, Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2011. Lest 08.08.2018

 6. Lov om straff - Straffeloven. 2005. Lest 29.05.2018. 

 7. Lov om vergemål (vergemålsloven)-Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet 2013 (kunngjort 2010). Lest 08.08.2018.

 8. Statens sivilrettsforvaltning. Vergemålsportalen. Lest 08.08.2018.

 9. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. 01.01.2001, rettet 06.08.2018. Sett: 08.08.2018